Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ NEATLIKTI SPECIALIOJO PLANO SPAV

Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius – planavimo organizatorius, parengus Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo  strateginio pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentą, atsižvelgdamas į vertinimo subjektų išvadas, 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 13B-728 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ nusprendė, kad rengiant Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, el. p. administracija@jonava.lt

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas. Vietovės lygmens specialusis inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Specialiojo plano rengimo pagrindas: 2021 m. gegužės 27 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-103 „Dėl Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, vietovės lygmens.

Planuojama teritorija: Jonavos miesto teritorija, plotas ~ 1367 ha.

Plano rengimo iniciatorius: UAB „Jonavos šilumos tinklai“ adresas

Plano rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo - Vaižganto 8 – 1, LT-01108 Vilnius, Tel. +370 (5) 210 7210 | Faks. +370 (5) 210 7211. El. paštas: info.lt@nomineconsult.com, www.nomineconsult.com

Planavimo tikslai:

  • Suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;
  • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Jonavos miesto šilumos ūkio specialiojo plano teritorijos vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvai:

  • Planuojama teritorija į Saugomas teritorijas nepatenka. Atsižvelgiant į tai, bei į Specialiojo plano sprendinių mastą ir pobūdį – Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms, kraštovaizdžiui ar kitoms gamtos vertybėms.
  • Specialiojo plano įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų pasekmių paviršiniams vandens telkiniams, gamtiniam karkasui, bei aplinkos orui.
  • Plano sprendiniai sąlygos teigiamas pasekmes žmonių sveikatai globaliu mastu – sudaromos sąlygos mažinti oro taršą ir poveikį klimato kaitai, sprendinių įgyvendinimo pasekmių žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nenumatoma.
  • Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos nutolusios pakankamu atstumu nuo planuojamos teritorijos, todėl planuojama ūkinė veikla – esamų katilinių Jonavos mieste modernizavimas neigiamo poveikio šalia esantiems kultūros paveldo objektams nedarys.

Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos  dokumentu galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybės administracijoje, Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 428 kab., Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava; Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-statyba/skelbimai/1683) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), TPD Nr. S-VT-46-21-491.

SPAV ATRANKOS DOKUMENTAS

VERTINIMO SUBJEKTŲ IŠVADŲ ĮVERTINIMO PAŽYMA