Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono viešojo naudojimo teritorijose privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnai. Paslauga apima leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybos leidimo arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų, tačiau apie tai pranešus žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkams (naudotojams). Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir vietinei priešgaisrinės apsaugos tarnybai. Žemės avarinius kasinėjimo darbus, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Teikiant pranešimą – pirmumas skiriamas tam būdui, kuriuo greitesnis abipusis ryšys ir sudaroma galimybė pranešimo gavėjui kuo skubiau pasiųsti į avarijos vietą atstovą. Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip 24 valandas ir dangos po avarijos likvidavimo tvarkomos ilgiau kaip 5 paras, Rangovas arba ūkio būdu statantis statytojas (užsakovas), nepertraukdamas darbo, privalo gauti leidimą kasinėjimo darbams vykdyti.

Prašymas vykdyti darbus teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje numatomi darbai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba

specialia USB laikmena ir pan.).
Atnaujinimo data 2021-09-24
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1–713

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 ,,Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

7. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. 1TS-132 „Dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo nuostatų patvirtinimo”

8. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 13B-1302 „Dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

9. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 13B-1276 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

11. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 statybos darbai. statinio statybos priežiūra, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1–713

13. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros įstatymas

14. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

15. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 metų spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

16. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

17. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“

18. Statybos techninį reglamentas STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas, kuriame nurodomi: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų tikslas ir pobūdis, darbų pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, numatomi naudoti mechanizmai, ardomos dangos rūšis, dangos atstatymo data ir kur išvežamas susidaręs betono gaminių ar asfaltbetonio bei kitas statybinis laužas (forma pridedama).

2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

3. Leidimo statyti ar remontuoti objektą kopija, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus.

4. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo projektas.

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Jonavos vandenys“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos paslaugos“ ir kitų tarnybų suderinimas, jeigu darbų zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus ar buitinių nuotakų, telefono tinklų ar šiluminės trasos

7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi saugomų objektų teritorijoje arba jų apsaugos zonoje.

8. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos vyriausiasis specialistas Tautvydas Pabrinkis,

tel. +370 349 50042,

el. p. tautvydas.pabrinkis@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. +370 349 73101,

el. p. dovile.survilaite@jonava.lt

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnė Eglė Pinkevičienė,

tel. +370 349 20703,

el. p. egle.pinkeviciene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė,

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048, 

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimas Nr. 1 TS -132 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo".

Remiantis nustatytais įkainiais, įmoka mokama į Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą AB Luminor banke LT75 4010 0510 0429 2266, banko kodas 40100.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

www.epaslaugos.lt

Pastabos

Rinkliava netaikoma, kai:
1. statybos darbų užsakovas yra biudžetinė įstaiga, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė, religinė bendrija;
2. klojami inžineriniai tinklai gyvenamiesiems namams savivaldybės biudžeto lėšomis;
3. likviduojamos avarijos, kurių darbų trukmė neviršija 24 val., o perkastos viešojo naudojimo teritorijos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, darbų užsakovui rinkliavos dydis nustatomas pagal Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo nuostatų 10 punkte numatytus dydžius.
Gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sąskaitos numeris LT75 4010 0510 0429 2266

Įmokos kodas

146
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti