Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Naudotis Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik gavus nustatytos formos sutikimą. Norint gauti sutikimą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo važiavimo dienos,  būtina pateikti nustatytos formos prašymą. Teikiant prašymą įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas  ir įgaliojimas (ar jo patvirtinta kopija). Prašymą ir reikiamus dokumentus pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Viešosios tvarkos skyrius apskaičiuoja konkretų mokesčio už naudojimąsi Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydį pagal Apraše nustatytą tvarką ir dydžius bei perduoda asmeniui prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 2 darbo dienas po prašymo pateikimo dienos.  Gavus duomenis apie sumokėtą mokestį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išduodamas sutikimas, išskyrus sutikimą, kai važiuojama likviduoti įvykį ar šalinti jo padarinius, kuris išduodamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po prašymo ir kitų dokumentų ir reikalingų duomenų pateikimo, tačiau dar nesumokėjus mokesčio. Kai pateikiamas netinkamai užpildytas prašymas, su prašymu pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, netinkamai užpildyti dokumentai, Viešosios tvarkos skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją. Jonavos rajono savivaldybės meras suteikia sutikimą naudotis keliais arba motyvuotai atsisako jį suteikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo gauti sutikimą naudotis keliais ir (ar) trūkstamų dokumentų ar duomenų gavimo dienos. Sutikimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti Kelių įstatymo 20 straipsnio 5 ir 16  dalyse nustatytais terminais ir sąlygomis, o sutikimas naudotis keliais atšaukiamas Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu Kelių įstatymo 20 straipsnio 18  dalyje nustatytais atvejais. Vienkartinis sutikimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę sutikime nurodytu maršrutu. Sutikimas galioja nuo sutikime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulio valandų nulio minučių arba nuo jo suteikimo momento, jeigu sutikimas naudotis keliais suteiktas jo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulio minučių. Sutikimas mėnesiui arba metams suteikiamas atitinkamai 30 kalendorinių dienų (pvz., nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. vasario 1 d. imtinai) arba 12 mėnesių (pvz., nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2024 m. sausio 1 d. imtinai) laikotarpiui. Sutikimas naudotis keliais galioja nuo jame nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulio valandų nulio minučių arba nuo jo suteikimo momento, jeigu sutikimas naudotis keliais suteiktas jo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulio minučių. Sutikimas yra elektroninis (dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, siunčiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis).

Važiavimo deklaracija  teikiama,  kai naudojamasi keliais važiuojant Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodytomis transporto priemonėmis, kurioms netaikomas mokestis, nurodytas šio įstatymo 7 straipsnyje. Norint gauti sutikimą važiuoti pagal važiavimo deklaraciją, būtina Jonavos rajono savivaldybės merui pateikti nustatytos formos važiavimo deklaraciją. Važiavimo deklaraciją pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako asmuo (užsienio valstybių ginkluotosioms pajėgoms priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių atveju įgaliotu asmeniu gali būti laikoma Lietuvos kariuomenė). Sutikimas naudotis keliais laikomas suteiktu, kai Jonavos rajono savivaldybės meras gavo važiavimo deklaraciją ir kitus dokumentus ir duomenis, kurių reikia sutikimui naudotis keliais gauti.

Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais, privalo transporto priemonėje turėti sutikimą arba jo kopiją. Pametus sutikimą, jo kopija gali būti išduota nemokamai tik tai pačiai transporto priemonei.

 

Atnaujinimo data 2024-06-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašyme nurodomi šie duomenys:

didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vardas ir pavardė ar pavadinimas), jo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

transporto priemonės (-ių) markė (-ės), modelis (-iai), valstybinis (-iai) registracijos numeris (-iai), rūšis (automobilis, traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė);

duomenys apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

3.1. transporto priemonės ar jų junginio ilgis, plotis ir aukštis su kroviniu (metrais);

3.2. transporto priemonės ar jų junginio masė su kroviniu (tonomis);

3.3. ašių skaičius, tipas, ašių apkrova ir atstumai tarp ašių;  pakabos tipas; 

detalus važiavimo maršrutas;

važiavimo data ir laikas;

krovinio pavadinimas; dalių skaičius ir svoris;

prašomo sutikimo trukmė (važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams).

Kartu su prašymu pateikiama transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo kopija
(-os), jeigu transporto priemonė (-ės) registruota (-os) ne Lietuvos Respublikoje ir jos rūšis yra traktorius arba savaeigė mašina.

Teikiant prašymą įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas  ir įgaliojimas (ar jo patvirtinta kopija).

Važiavimo deklaracijoje nurodomi šie duomenys:

didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (pavadinimas), jo adresas, telefonas ir elektroninio pašto adresas (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens duomenys, kai deklaraciją teikia įgaliotas asmuo);

detalus važiavimo maršrutas;

važiavimo data;

didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės ar vilkstinėje važiuojančių transporto priemonių didžiausi ilgis, plotis, aukštis, masė ir ašių apkrova;

krovinio pavadinimas, masė;

didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės ar jų vilkstinę lydinčios arba vilkstinėje esančios pirmosios ir paskutiniosios transporto priemonės valstybinis registracijos numeris.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos skyrius

Tel. +370 349 20 707; +370 349 59 157

El. p. vts@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Andrius Venckus

Tel. +370 349 59 157

El. p. andrius.venckus@jonava.lt

Paslaugos suteikimo trukmė

2 darbo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:                    188659752

Įmokos kodas:                    7840

Banko pavadinimas:           Sąskaitos numeris

AB DNB bankas                LT744010051001324763

AB Citadele bankas           LT787290000000130151

AB SEB bankas                 LT057044060007887175

AB Šiaulių bankas             LT327180000000141038

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)                LT744010051001324763

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)         LT122140030002680220

UAB Medicinos bankas     LT427230000000120025

Swedbank, AB                   LT247300010112394300

 

Mokesčio apskaičiavimo tvarka
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

Deklaracija

Sutikimas