Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama jaunoms šeimoms, pageidaujančioms gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti Lietuvos Respublikos regionuose ir, kurių kiekvienas šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

2) iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;

3) įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė;

4) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos, suteikiamos (nuo būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos) jaunoms šeimoms:

1) neauginančioms vaikų – 15 procentų;

2) auginančioms vieną vaiką – 20 procentų;

3) auginančioms du vaikus – 25 procentai;

4) auginančioms tris ar daugiau vaikų– 30 procentų.

Paslaugos gavėjai: • Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų šeimos nariai; • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai; • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Prašymas teikiamas savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administracijai.

Atnaujinimo data 2024-02-02
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ 61b5aa40794511e8ae2bfd1913d66d57

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ be9c20d0ac5911e88f64a5ecc703f89b/asr

3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ TAR.F74ECE427C23

4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ TAR.D4A66ACB9F97

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

3. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba vaiko gimimo liudijimas), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti.

4. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.

5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

6. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, sutartis, pridedama, kai prašymą teikia pareiškėjo atstovas).

7. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (jei rekonstruojamas nuosavybės teise turimas būstas, – projektuotojo išvada, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi), išskyrus atvejus, kai nuosavybės teise turimas / turėtas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra / buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

8. Statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti, jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba".

Pareiškėjo pridedamos dokumentų kopijos (įskaitant skaitmenines) laikytinos patvirtintomis.

Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į finansinę paskatą, esančius valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose, savivaldybės administracija gauna pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Besevičienė

Tel.: 8 349 20008,

El. p.: zivile.beseviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Rasa Kasputienė

Tel.: 8 349 61056

El. p.: rasa,[email protected]

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti