Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dėl paramos palaikams pervežti gali kreiptis bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dieną atitiks visas šias sąlygas: - vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai; – su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija-pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia) arba svainystės santykiais (tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių – posūnis, podukra, patėvis, pamotė, uošvė, uošvis, žentas, marti). Besikreipiantis asmuo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, giminystės ryšius su mirusiuoju, jeigu valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų, patvirtinančių šį faktą. Besikreipiančio asmens pajamos apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos gautas pajamas arba pagal mėnesio, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, gautas pajamas. Parama palaikams parvežti neteikiama, kai valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

Teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo diena yra diena, kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas. Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių. Paramos palaikams parvežti dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

Paramos dydis lygus faktiškai patirtoms išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Atnaujinimo data 2023-02-21
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.12977CB93B03

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AFA734FB8321

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens, turinčio teisę gauti minėtą paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas. Prašymas. Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas. Dokumentai (su vertimu į lietuvių kalbą), įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų). Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, mirties įregistravimą

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyrius vyriausioji specialistė Vida Stankevičienė, tel. 8 349 50142, el. paštas vida.stankeviciene@jonava.lt, kabinetas - 117

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų Socialinės paramos skyriuje gavimo dienos.

Prašymo paramai mirties atveju gauti (forma SP-5)

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai-2/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Pastabos
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina pareiškėjo asmens tapatybe, įvertina ir priima pateiktus dokumentus. Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, pateikia nurodytų dokumentų originalus (atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją), Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai padaro pateiktų dokumentų kopijas, jas patvirtina ir originalus grąžina pareiškėjams. Dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas lieka paramos skyrimo ir mokėjimo byloje.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti