Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Dokumentai

Mokinių prėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Atsiskaitymo už suteiktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas tvarkos aprašas

Mokinių ir klasių/grupių skaičius Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2020-2021 mokslo metams

Neįvertintų ir įvertintų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  darbų saugojimo tvarka

Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvai

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų apskaitos tvarkos aprašas

2019-2020 mokslo metų klasių skaičius, mokinių skaičius klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms

Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Jonavos rajono mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Jonavos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėtis

Prevencinių programų, galimų vykdyti Jonavos rajono savivaldybės mokyklose, kriterijai

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas

Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas   pakeitimas

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas 

Pakeitimas 2017

Pakeitimas 2019

Pakeitimas 2020

Jonavos rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

Mokinių maitinimo organizavimo Jonavos r. savivaldybės mokyklose-darželiuose tvarkos aprašas

Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas

Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas    Pakeitimas

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas