Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dokumentai

PUPP, Brandos egzaminai
Nevertintų, vertinamų ir įvertintų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo darbų saugojimo tvarkos aprašas
Vertinamų darbų saugojimo ir įvertintų darbų perdavimo mokykloms, kurių kandidatai laikė mokyklinį brandos egzaminą, brandos darbą Jonavos rajono savivaldybėje, tvarkos aprašas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų medžiagos gavimo, saugojimo, išdavimo, perdavimo, grąžinimo ir valstybinių brandos egzaminų protokolų priėmimo ir perdavimo mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, tvarkos aprašas
Programos
Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programa
1 priedas  2 priedas  3 priedas  4 priedas
Jonavos rajono savivaldybės „Triumfo arkos“ apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas
Priėmimas į mokyklas
Klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams
Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  Sprendimas  Pakeitimas

Asmenų prašymų dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas    Pakeitimas
Mokyklų tinklo pertvarka
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas Priedas Pakeitimas 2023
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas  

Pakeitimas 2017     
Pakeitimas 2019 
Pakeitimas 2020
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
Ugdymo organizavimas
Jonavos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas
Prevencinių programų, galimų vykdyti Jonavos rajono savivaldybės mokyklose, kriterijai
Neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimas
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatai

Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas
Mokinių maitinimas, socialinė parama
Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas   ST 2023-05-18 sprendimas Nr. 1TS-88   Pakeitimas ST 2023-08-16 sprendimas Nr. 1TS-135
Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Moklinių pavėžėjimas
Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas
Švietimo finansavimas
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas Pakeitimas
Jonavos rajono mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Etatai
Mokytojo padėjėjo etatų skaičiaus nustatymo Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvai
Paslaugų įkainiai

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas
Atsiskaitymo už suteiktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas tvarkos aprašas
Jonavos rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainiai
Kiti dokumentai
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų apskaitos tvarkos aprašas