Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dokumentai

PUPP, Brandos egzaminai
Brandos darbo ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komisijų sudarymo, vertinamų darbų saugojimo ir įvertintų darbų perdavimo Jonavos rajono mokyklų vadovams tvarkos aprašas
PUPP ir BE medžiagos priėmimo ir perdavimo tvarkos aprašas
Nevertintų, vertinamų ir įvertintų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo darbų saugojimo tvarkos aprašas
Programos
Jonavos rajono savivaldybės „Triumfo arkos“ apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas  Priedas
Jonavos rajono savivaldybės mokytojų profesijos patrauklumo didinimo ir pedagogų pritraukimo 2024–2026 metų programa
1 priedas  2 priedas  3 priedas  4 priedas
Priėmimas į mokyklas
Nustatytas klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2024–2025 mokslo metams
Patvirtintas klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams
Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Asmenų prašymų dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas    Pakeitimas
Mokyklų tinklo pertvarka
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas Priedas Pakeitimas 2023
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas  

Pakeitimas 2017     
Pakeitimas 2019 
Pakeitimas 2020
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas
Ugdymo organizavimas
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens mokinių pasiekimų patikrinimuose, tvarka
Jonavos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas
Prevencinių programų, galimų vykdyti Jonavos rajono savivaldybės mokyklose, kriterijai
Neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimas
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatai

Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Jonavos rajono savivaldybės 2024–2025 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas  Priedas
Mokinių maitinimas, socialinė parama
Jonavos rajono savivaldybės mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas   ST 2023-05-18 sprendimas Nr. 1TS-88   Pakeitimas ST 2023-08-16 sprendimas Nr. 1TS-135
Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Mokinių pavėžėjimas
Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas
Švietimo finansavimas
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas Pakeitimas
Jonavos rajono mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Etatai
Mokytojo padėjėjo etatų skaičiaus nustatymo Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvai
Paslaugų įkainiai

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas
Atsiskaitymo už suteiktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas tvarkos aprašas
Jonavos rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainiai
Kiti dokumentai
Jonavos rajono savivaldybės sporto ir kultūros plėtojimui skirtų bazių naudojimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų apskaitos tvarkos aprašas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas