Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Santuokos registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą, ir susituokusiems pageidaujant, išduodant santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą.

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda Teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims (moters nėštumas, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimas į diplomatinę tarnybą) santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti tam tikros institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Dėl vieno iš susituokiančiųjų ligos, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, santuoka gali būti registruojama sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laikomas laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga.

Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys. Santuokos registravimo ceremonija organizuojama atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba.

Norintys susituokti asmenys pateikti prašymą įregistruoti santuoką gali atvykę į civilinės metrikacijos įstaigą, registruotu paštu, per kurjerį. Prašymas taip pat gali būti pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis: el. paštu (pasirašytą ir nuskanuotą prašymą atsiųsti el. paštu cms@jonava.lt), per e. pristatymo sistemą, per e. valdžios vartus arba naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema MGVDIS https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Atnaujinimo data 2024-02-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Prašymą;

Norinčiųjų susituokti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus. Jeigu norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, vietoj gimimo liudijimo, gali būti pateikiamas išrašas iš gimimo įrašo pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (išrašo, išduoto pagal šią Konvenciją legalizuoti ar tvirtinti spaudu (Apostille) ir versti į lietuvių kalbą nereikia). Jeigu pateikiamas gimimo liudijimas, o ne išrašas pagal Konvenciją, jis turi būti legalizuotas ar patvirtintas spaudu (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą;

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti: ● Jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti spaudu (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą. ● Sveikatos priežiūros įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas, jeigu santuoką norima registruoti sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje; ● Įkalinimo įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas, jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laisvės atėmimo vietoje.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija, kurią gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija apie norinčiųjų susituokti gimimą, ankstesnes santuokas, santuokos nutraukimą, buvusio sutuoktinio mirtį nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti.

2. Informacija apie norinčiųjų susituokti neveiksnumą gali būti nustatoma remiantis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, jeigu šie duomenys yra įtraukti į registrą (registras veikia nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. +370 349 50 071, +370 615 50 358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Botyrienė,

tel. +370 349 50 071, +370 686 63 607,

el. paštas justina.botyriene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. +370 349 50 071, +370 698 86 923,  

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

 cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėnuo

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

30 Eur - santuoką registruojant civilinės metrikacijos įstaigoje;

70 Eur - santuoką registruojant norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje;

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą patikrinti santuokai reikalingus dokumentus naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas įregistruoti santuoką

Prašymas įregistruoti santuoką ne CMS