Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama:

1. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžius. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

2. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

3. Kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)). Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).

Atnaujinimo data 2022-04-25
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/OKYmCvSnQu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/wcrFdvFzWN 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išmokai gauti.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*: 4.1. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai (kai duomenų nėra LR Gyventojų registre);. 4.2. Pažymą apie pajamas (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo); 4.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo); 4.4. Dokumentų, patvirtinančių globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), kopijas; 4.5. Mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi (kai duomenų nėra mokinių / studentų registre); 4.6. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Administracinės paslaugos teikėjas

Viktorija Budrė

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė,

Tel.: +37034950211, el. paštas: viktorija.budre@jonava.lt

Kristina Graudinienė,

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė

Tel.: +37034950211, el. paštas: kristina.graudiniene@jonava.lt

Aldona Nacevičienė

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Tel.: +37034950300, el. paštas: aldona.naceviciene@jonava.lt

Rūta Staniūnienė

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė

Tel.: +37034950032, el. paštas: ruta.staniuniene@jonava.lt 

Sidona Valatkevičienė

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Tel.: +37034954669, el. paštas: sidona.valatkeviciene@jonava.lt

Darius Freimontas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas (Bukonių seniūnijoje)

Tel.: +37034949648, el.paštas: darius.freimontas@jonava.lt 

Agnė Gertman

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė (Ruklos seniūnijoje)

Tel.: +37034973317, el.paštas: agne.gertman@jonava.lt

Jolita Gudonavičienė

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė (Kulvos ir Žeimių seniūnijose)

Tel.: +37034949338, el. paštas: jolita.gudonaviciene@jonava.lt 

Laima Jaščemskienė

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė (Šveicarijos ir Užusalių seniūnijose)

Tel.: +37034978032, el. paštas: laima.jascemskiene@jonava.lt

Daiva Pauplienė

Socialinės paramos skyriaus išmokų specialistė (Upninkų seniūnijoje)

Tel.: +37034935336. el.paštas: daiva.paupliene@jonava.lt

Maja Petrova

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė (Šilų seniūnijoje)

Tel.: +37034948418, el.paštas: maja.petrova@jonava.lt 

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Pastabos

Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti