Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją. Sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba šis sprendimas gali būti išsiunčiamas asmenio nurodytu el. paštu, paštu arba galima susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

 
Atnaujinimo data 2024-06-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų įsigijimo,naudojimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 465;

Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Žemės sklypų kadastriniai numerius;

Asmens profesinio pasirengimo ūkininkauti dokumentą (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį).

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:

Partnerių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;

Ūkininko sutuoktinio prašymą įregistruoti jį partneriu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Žemės sklypų kadastriniai numeriai.

4. Asmens profesinio pasirengimo ūkininkauti dokumentas (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį).

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:

1. partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai

2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

3. ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.
Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyrius vyr. specialistė

Jurgita Smilingienė,

tel. +370 349 54673,

el. p. jurgita.smilingiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Marčiukaitis,

tel. +370 349 50002,

el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

12 Eur už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank", įmokos kodas 53046 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 108-3463)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti