Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama asmenims, kurie pateikia prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymo. Savivaldybės administracija per seniūnijas registruoja žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, sudaro komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai: 1) žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus; 2) kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka valstybės vardu šiuose teisės aktuose nurodytos institucijos atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus, arba kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai. Komisijos funkcija – apskaičiuoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą. Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti). Komisija vyksta į vietą įvertinti padarytą žalą. Komisijos narių išvykimą į žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos apžiūros ir žalos nustatymo vietą organizuoja Komisijos pirmininkas. Jam nesant, išvykimą organizuoja Komisijos pirmininko pavaduotojas. Vietoje yra surašomas Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, hidrotechnikos įrenginiams ir miškui įvertinti apžiūros aktas (priedas), kurį pasirašo visi apžiūroje dalyvavę komisijos nariai. Į Komisijos narių atliekamą apžiūrą gali būti kviečiami ir medžiotojų būrelio ar klubo, kurio nuomojamame plote padaryta žala, vadovas ar jo atstovas, o taip pat ir pareiškėjas. Padaryta žala pinigine išraiška apskaičiuojama ir tvirtinama Komisijos posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atnaujinimo data 2024-06-07
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „ Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui  apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens prašymą nustatyti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, gyvūnams. Prašyme nurodoma vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, žemės/miško sklypų, kuriuose padaryta žala kadastro numeriai.

2. Žemės/miško sklypų, kuriuose padaryta žala, registracijos dokumentų kopijos.

3. Žemės/miško sklypų, kuriuose padaryta žala, planų kopijas.

4. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Su nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtintų dokumentų nuorašai.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonas Marčiukaitis Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. +370 349 50002; el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

 Seniūnijos:

Bukonių seniūnija

Artūras Narkevičius,

tel. +370 349 49647;  arturas.narkevicius@jonava.lt

Kulvos seniūnija

Ramūnas Gudonavičius

 tel. +370 349 49470;  ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Šilų seniūnija

Valeras Mikalauskas

tel. +370 349 48417; valeras.mikalauskas@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Lolita Nekrošienė

tel. +370 349 35937; lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Rolandas Skuja

tel. +370 349 49267; rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Faustas Pilipavičius

tel. +370 349 78048; faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Vytautas Kaminskas komisijos pirmininkas,  Civilinės mobilizacijos tarnybos vedėjas

tel. +370 349 54990,

el. p. vytautas.kaminskas@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti  medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti