Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SU PAPILDYTAIS (PAKEISTAIS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS VIEŠINIMĄ

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 p. (kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje),  informuojame apie bendrąja tvarka parengto žemės sklypo kad. Nr. 4610/0006:285, Jonavos m., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su pakeistais (papildytais) detaliojo plano sprendiniais.

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

TPD pavadinimas: Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4610/0006:285, Jonavos m., detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumentas (toliau – TPD) rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

TPD Nr.: K-VT-46-20-387.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas kadastrinis Nr. 4610/0006:285, Laisvės g. 21,  Jonavos r. sav.,  2.3004 ha.

TPD pagrindas:  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-29 įsakymas

Nr. 13B-813„Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;

TDP lygmuo: Vietovės. TDP rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).

TDP uždaviniai: Padalinti žemės sklypą kad. Nr. 4610/0006:285, Laisvės g. 21, Jonavos m.,  į sklypus, atliekant suformuotų žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitą ir žemės sklypų naudojimo būdų keitimą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

TDP organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel.: 8 349 61394, fax. 8 349 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt.

TDP iniciatorius: O. B., pagal 2020-07-28 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartį Nr. 1T- 255. ( TPDRIS iniciatorių atstovauja projekto vadovė  Lina Miliūnienė)

TDP rengėjas: L. Miliūnienės įmonė, įm. k. 157038256, Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com

TDP projekto vadovas: Lina Miliūnienė,  tel.: 8 687 24029, l.miliuniene@gmail.com

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022-10-28 iki 2022-11-14 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt., arba atvykus pas projekto rengėją, adresu Vasario 16-osios g. 1, 306 kab., Jonava.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (patv. LRV 1996-09-18 nut. Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl pakeistų (papildytų) sprendinių galima teikti nuo 2022-10-28 iki 2022-11-14 TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt).

SPRENDINIŲ BRĖŽINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS