Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

PRADEDAMAS RENGTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽUSALIŲ KAIMO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Informuojame, kad pradedamas rengti Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrasis planas.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 1TS-168 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 13B-928 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2019-07-16 įsakymu Nr. 13B-928), susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393).

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Užusalių k., dalis Veseluvkos k. ir Kungušilų k., plotas 956 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

 1. suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
 2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 3. nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
 4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinius;
 5. nustatyti Užusalių kaimo urbanizuotos teritorijos, jos urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
 6. patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 7. detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 8. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 9. detalizuoti Užusalių kaimo kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 10. detalizuoti bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus;
 11. konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose žemės ūkio gamybinių kompleksų teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;
 12. nustatyti turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, sudaryti sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, numatyti (suplanuoti tikslinio naudojimo) teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti, nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones;
 13. suformuoti želdynų sistemą, nustatyti jos plėtojimo erdvinę struktūrą, bendruosius teritorijų naudojimo ir apsaugos reikalavimus;
 14. fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, kurių nenumatoma užstatyti;
 15. identifikuoti teritorijas, kuriose būtina atkurti ir stiprinti pažeisto gamtinio karkaso ekologines funkcijas;
 16. aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti;
 17. numatyti inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas;
 18. numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą bendrojo plano sprendiniams realizuoti.

Bendrojo plano apimtis:

 1. Bendrojo plano rengimą sudaro trys etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.
 2. Bendrojo plano brėžiniai rengiami masteliu M 1: 2 000.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.

Planuojamas laikotarpis: bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminai: 2020 m. II ketv. – 2021 m. III ketv.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, fax. (8 349) 50012, el. paštas administracija@jonava.lt, interneto svetainė www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 20705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (žr. aukščiau nurodytus adresus, kontaktus).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie parengto dokumento sprendinių susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai.