Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punktu,  Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 6.3 papunkčiu, 16, 18 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įgaliojimą Nr. 1Į-177-(1.9 E.) ,,Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“, atsižvelgdama į žemės sklypo savininko J. G. prašymą:

  1. N u s t a t a u kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kuriuo:

1.1. planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Meškonių k., Šveicarijos sen.,
Jonavos r. sav., kadastro Nr. 4630/0005:71, plotas 0,6800 ha;

1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

1.4. planavimo organizatorius: J. G.

  1. N u r o d a u planavimo organizatoriui J. G. vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20-22 punktais:

2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;

2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS); 

2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų kitų atitinkamų institucijų

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 staipsnio nustatyta tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Jonavos skyriaus vedėja Raminta Auksaitienė