Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų regimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 “Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo  taisyklių patvirtinimo“, priimtas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimas Nr. 1TS-133 „Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  61 394, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planavimo tikslai:

  1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, nustatyti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
  2. kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
  3. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
  4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
  5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
  6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
  7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, pasiūlymus dėl Jonavos miesto bendrojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros  skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. 8 349 20705, jolanta.daunoriene@jonava.lt ir vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. 8 349 35338 el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

PRIDEDAMA, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-08-05 sprendimas Nr. 1TS-133 „Dėl Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“.