Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

TPD pavadinimas –" Žemės sklypo Ukmergės g. 17, Jonavoje, detaliojo plano koregavimas".

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. TPD Nr. K-VT-46-19-337.

Planavimo rūšis – Kompleksinis.

Porūšis – Detalusis planas.

Lygmuo pagal teritoriją – Vietovės.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, Jonava, tel. +370 349 50162. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „ABC NRDIC", tel. Nr. +37061115301. Ukmergės g. 7, Jonava.

 Pagal įgaliojimą Virgilijus Naujokaitis +37068717426.

TPD rengėjas – UAB „Archas". Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. info@archas.lt.

TPV Virgilijus Naujokaitis, tel. Nr. +37068717426, el. paštas virgilijus.naujokaitis@gmail.com.

Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 05 07 d. įsakymu Nr. 13B-535 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo". Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.

Detaliojo plano koregavimo tikslas: Pakoreguoti 2009-10-22 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-306 patvirtintą detalųjį planą, tikslinant žemės sklypo kad. Nr. 4610/0017:134 Jonavoje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1TS-47.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Reglamentai: Statinių statybos zona, riba ir linija, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, numatomų inžinerinių tinklų išdėstymas, servitutai.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Sprendinių viešinimas atliekamas supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2020-02-17 iki 2020-03-02  (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; internetiniame tinklalapyje www.jonava.lt; Jonavos m. seniūnijoje, Žeimių g. 13, Jonava, skelbimų lentoje; Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, Jonava, skelbimų lentoje. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-02-17 ir baigiasi 2020-03-02.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešinimo procedūros pabaigos:

- planavimo organizatoriui – Jonavos rajono savivaldybės administracijai.

- informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

- rengėjui – UAB „Archas", Virgilijui Naujokaičiui.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-11-10)) pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis  www.tpdris.lt  (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-46-19-337) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS BRĖŽINYS