Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS

Informuojame apie pradedamą rengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (toliau – Bendrasis planas).

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1TS-151 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 13B-187 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 13B-187.

Susipažinti su visa planavimo darbų programa bei kitais Bendrojo plano rengimo dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau TPDRIS), interneto svetainėje adresu www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (toliau TPD) numeris Nr. K-RJ-46-22-859).

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav. teritorija, plotas 94352 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas darniai Jonavos rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
  2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
  4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
  5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
  6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
  7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, el. paštas administracija@jonava.lt, interneto svetainė www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 20 705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt, vyr. architektas Vaidas Zakarauskas, tel. (8 349) 35 338.

Plano rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, el. p.  uabelberta@gmail.com. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549,  el. p. uabelberta@gmail.com, evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-46-22-859) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos (apie susipažinimą su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus paskelbta papildomai). Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti atstovaujančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai.