Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ

 

Informuojame apie parengtus Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) sprendinius.

Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcija patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 13B-858 „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcijai“.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 1TS-167 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 13B-927 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2019-07-16 įsakymu Nr. 13B-927), susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-389).

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Šilų sen., Šilų k., plotas apie 284 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

 1. suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
 2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 3. nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
 4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinius;
 5. nustatyti Šilų kaimo urbanizuotos teritorijos, jos urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
 6. patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 7. detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 8. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 9. detalizuoti Šilų kaimo kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 10. suformuoti želdynų sistemą, nustatyti jos plėtojimo erdvinę struktūrą ir bendruosius teritorijų naudojimo ir apsaugos reikalavimus;
 11. detalizuoti bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus;
 12. rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
 13. numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą bendrojo plano sprendiniams realizuoti;

Nustatomi privalomieji reikalavimai:

 1. detalizuojant aukštesnio lygmens bendrojo plano nustatyti teritorijos naudojimo erdvinės struktūros elementai (nustatomos atskirųjų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribos, saugotinos kelio atkarpos, viešosios erdvės);
 2. detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį;
 3. Šilų kaimo bendrasis planas rengiamas masteliu M 1:2000. Bendrajame plane nustatomi visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, el. paštas administracija@jonava.lt, interneto svetainė www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 20705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt, vyr. architektas Vaidas Zakarauskas, tel. 8 349 35338.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas asi@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Susipažinimo informacija: susipažinti su Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atliktomis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV atrankos dokumentu ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) galima nuo 2021 m. spalio 27 d. iki 2021 m. lapkričio 11 d.:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-46-19-389);
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje jonava.lt;
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 428 kab. (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).

Nuo 2021 m. spalio 27 d. iki 2021 m. lapkričio 11 d. organizuojama parengto Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks:

 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje, IV a. fojė (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).
 • Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (Beržų g. 2, Šilų k., LT-55463 Jonavos r.)

Jonavos rajono savivaldybės Šilų kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 11 d. 15 val. Šilų kultūros centre (Beržų g. 2a, Šilų k., LT-55463 Jonavos r.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-389) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS