Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir į vertinimo subjektų pateiktas išvadas, 2015-06-15 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą Nr. 13B-0955, kad Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

 

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT- 55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, faks. (8 349) 50012, el. paštas: administracija@jonava.lt, www.jonava.lt.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika", A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, kontaktinis asmuo -  Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 231 2453, el. paštas: giedre@urbanistika.lt.

Rengiamo plano pavadinimas: Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detalusis planas.

Rengimo pradžia: 2014 metai.

Plano rengimo tikslai: Sudaryti sąlygas Šveicarijos kaimo darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei raidai. Nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas. Parengti sprendinius sveikai, saugiai, darniai gyvenamajai aplinkai sukurti. Sudaryti sąlygas  investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės  ir valstybės  interesus dėl teritorijos naudojimo  ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Plano rengimo uždaviniai: Detalizuojant Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane  nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytos ir numatomos užstatyti teritorijos naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir  nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas  ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuoti bendro naudojimo  teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; numatyti galimas žemės sklypų ribas  prie esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas.

Rengiamo plano SPAV ataskaita nebus atliekama. Su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima susipažinti plano rengėjo nurodytais kontaktais arba Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 538 21) iki detaliojo plano sprendinių viešo susirinkimo pabaigos.


Informacija, kad 2015-06-15 planavimo organizatorius raštu Nr. 6B-07-2353 pritarė Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano koncepcijai. Su Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano koncepcija galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 53821), ji skelbiama Jonavos rajono savivaldybės interneto tinklapyje (www.jonava.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

Informacija, kad parengti Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano sprendiniai.

 

Parengto detaliojo plano viešo svarstymo pradžia: nuo 2015-08-27.

Parengto detaliojo plano ekspozicija ir viešas susirinkimas: Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas Jonavos rajono savivaldybės Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje (Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r. sav., LT-55302, tel.(8 349) 471 17) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2015-09-03 iki 2015-09-10. Viešas susirinkimas vyks Jonavos rajono savivaldybės Dumsių seniūnijos administraciniame pastate (Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r. sav., LT-55302), 2015-09-10 11.00 val.

 

Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano sprendiniuose nustatomi papildomi žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo ar ūkinės veiklos apribojimai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dėl kurių gali būti suvaržomos teisės naudotis žemės sklypais.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.