Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl ypatingos Valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica" Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo pradžios ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano patvirtinimo" 1 punktu „pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica" Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinto europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų plano 7 priemone (nurodyta, jog atsakinga institucija yra LG pagal SM įgaliojimą ir įvykdymo terminas – 2015 m. gruodžio 31 d.) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-371 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo" patvirtinta specialiojo plano planavimo darbų programa (http://www.sumin.lt/files/uploads/Isakymai/Isakymas.pdf), skelbiama apie Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo pradžią.

 

Planavimo tikslai: Parengti specialųjį planą ir parinkus racionaliausią europinio standarto geležinkelių linijos trasą sujungti Baltijos šalis su kitomis ES valstybėmis narėmis.

Planavimo uždaviniai:

1. Atlikti žvalgybinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" patvirtinimo", įvertinti geologinių sąlygų tinkamumą statybos sąlygų pagrindimui ir atlikti kitus tyrimus pagal poreikį (archeologinius ir kt.).

2. Atsižvelgiant į Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos išvadas ir planavimo uždavinių 1 punkte nurodytų tyrimų rezultatus, atlikti SPAV Pasvalio rajono savivaldybės ir Jonavos rajono savivaldybės teritorijose (ir kitų teritorijų pagal SPAV subjektų vertinimo išvadas), siekiant parinkti optimalias trasos alternatyvas ir nustatyti geriausią alternatyvą.

3. Parengti planuojamos teritorijos plėtros koncepciją, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius, pristatyti plėtros koncepciją viešai, su ja supažindinti visuomenę.

4. Atlikti plėtros koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą.

5. Išnagrinėti miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir valstybinės reikšmės miško plotų tikslinimo poreikius.

6. Suformuoti naujus žemės sklypus ir parengti konkrečius europinio standarto geležinkelių linijos Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo sprendinius.

7. Atsižvelgiant į planavimo uždavinių 2 ir 4 punktuose nurodytų vertinimų rezultatus ir specialiojo plano konkrečius sprendinius rezervuoti teritorijas europinio standarto geležinkelių linijai Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesti.

8. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

9. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

10. Suplanuoti europinio standarto geležinkelių liniją Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, kuri atitiktų ES techninės sąveikos specifikacijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir vežimų poreikius, didintų atskirų transporto šakų tarpusavio sąveiką, siekiant sudaryti palankias sąlygas gamybos ir paslaugų sektorių plėtrai, būtų susijusi su gretimų teritorijų planuojama plėtra ir šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

11. Užtikrinti priemonių, didinančių eismo saugą, įgyvendinimą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

12. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais.

Planavimo terminai: 2014-11-27 – 2015-12-15

Specialiojo plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai" pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai" suteikimo", suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: [email protected]; [email protected]; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Specialiojo plano rengėjas: URS Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 88 95; +370 645 51818, fakso Nr. +370 5 233 15 74, filialo direktorius Vitalij Vilesko, el. paštas vitalij.vilesko@urs.com, interneto svetainės adresas www.publicity.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl specialiojo plano projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Kontaktinis asmuo – Mantas Kaušylas, tel. Nr. +370 5 2608895, fakso Nr. +370 5 233 1574, el. paštas mantas.kausylas@urs.com.

Pastaba: Apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengta planuojamos teritorijos koncepcija ir su parengto specialiojo plano sprendiniais bus informuoti papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.