Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

INFORMACIJA APIE JONAVOS RAJONO, UŽUSALIŲ SEN., IŠORŲ KAIMO TERITORIJOS DALIES DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija teikia pakartotinai svarstyti Jonavos rajono, Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos detaliojo plano sprendinius

Rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 13B-558 „Dėl Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, administracija@jonava.lt, www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. (8 349) 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt., 427 kab.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė: Eleonora Grablevskienė, tel. +37067211410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos dalis, plotas apie 136 ha.

Planavimo tikslai: Sudaryti sąlygas Išorų kaimo darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei raidai; nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; parengti sprendinius sveikai, saugiai, darniai gyvenamajai aplinkai sukurti; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai: 1. Detalizuojant Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; 3. Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai; 4. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; 5. Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; 6. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; 7. Numatyti atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas; 8. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; 9. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; 10. Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; 11. Nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones.

Papildomi reglamentai: 1. Susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas; 2. Poilsio, sporto aikštelių išdėstymas.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (www.tpdris.lt)):

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

SPAV reikalingumas: pagal poreikį atlikus SPAV atranką.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR, 2014-12-30, Nr. 20928) parengtas Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas, gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-07 įsakymu Nr. 13B-461 „Dėl Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadija: rengiama, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-04-07 įsakymu Nr. 13B-460 „Dėl pritarimo Jonavos rajono Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detaliojo plano koncepcijai“ pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nenumatoma.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2023 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Mažesnės apimties detaliųjų planų sprendiniai keičiami šiuo detaliuoju planu ir nustoja galioti patvirtinus Jonavos r., Užusalių sen., Išorų kaimo detalųjį planą.

2023 m. kovo 20 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-396 „Dėl Jonavos rajono, Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos detaliojo plano rengimo“ priėmė sprendimą Jonavos rajono, Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos dalies detalųjį planą baigti rengti pagal 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojusio teritorijų planavimo įstatymo Nr. XIV-158 nuostatas (su visais pakeitimais).

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. balandžio 17 d. ir baigiasi 2023 m. balandžio 28 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-590), Jonavos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.jonava.lt). Vieša ekspozicija vyks Užusalių seniūnijos patalpose (Saulės g. 9A, Užusalių k., Jonavos r.) nuo 2023 m. balandžio 24 d. ir baigiasi 2023 m. balandžio 28 d., su papildomais dokumentais (aiškinamaisiais raštais, schemomis) bus galima susipažinti pas Užusalių seniūnijos seniūną ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 427 kab. Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 2 d. 13 val. Užusalių seniūnijoje, adresu Saulės g. 9A, Užusalių k., Jonavos r.

Informacija teikiama: planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-590).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pakartotinio susipažinimo su Jonavos rajono, Užusalių sen., Išorų kaimo teritorijos detaliojo plano sprendiniais metu, pasiūlymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, galima teikti dėl sprendinių, kurie pakeisti Planavimo organizatoriaus sprendimu ir kuriems pritarta 2023 m. kovo 17 d. raštu Nr. 6B-14-1235. Su visais atliktais pakeitimais galima susipažinti TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-590) skiltyse „Informacija visuomenei apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais“ ir „TPD sprendiniai pataisyti pagal priimtus visuomenės pasiūlymus“.

Pastabas bei pasiūlymus visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) TPDRIS iki viešo supažindinimo pabaigos (teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-46-19-590). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba TPDRIS, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo susirinkimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.