Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl atsisakymo inicijuoti detaliojo plano koregavimą

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyrius išnagrinėjo 2021-12-10 gautą prašymą inicijuoti Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos  kaimo  teritorijos  detaliojo  plano (toliau tekste – Detalusis planas) koregavimą. Detaliojo plano koregavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo Jonavos r., Dumsių sen., Šveicarijos kaimo teritorijos  detalųjį planą, su  tikslu padalinti žemės sklypą Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Šveicarijos k. kadastrinis  Nr.  4630/0005:228 į du žemės sklypus,  nustatyti  vienam žemės sklypui naudojimo būdą Rekreacinių miškų sklypai, kitam  sklypui naudojimo būdą kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, nustatant  privalomuosius  teritorijos  naudojimo reglamentus  pagal  Jonavos rajono bendrojo  plano  sprendinius  patvirtintus Jonavos  rajono  savivaldybės tarybos 2017m. gruodžio 21d. sprendimu Nr. 1TS-295 (toliau tekste – Bendrasis planas).

Informuojame, kad vadovaujantis Jonavos rajono Dumsių seniūnijos Šveicarijos kaimo teritorijos detaliojo plano sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 13B-1817, žemės sklypas, kurio kadastro Nr. 4630/0005:228, patenka į miškų ir miškingas teritorijas, kuriose nėra numatyta galimybė miškų ūkio paskirties žemę keisti į žemės ūkio paskirtį. Toks atsakymas Nr. 6B-14-4400 jau 2021-09-08 buvo teiktas į ankstesnį A. L. prašymą organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą dėl aukščiau paminėto žemės sklypo (Detaliojo plano ištrauka buvo pateikta kartu su šiuo atsakymu). Taip pat patiksliname, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21d. sprendimu Nr. 1TS-295 patvirtintame Bendrajame plane nagrinėjamas sklypas pagal teritorijų funkcines zonas patenka į miškų ir miškingų teritorijų zoną, miškų ūkio paskirties žemės suplanuotas teritorijas. Bendrojo plano sprendiniai nenumato Šveicarijos kaimo urbanizuotoje teritorijoje vystyti žemės ūkio paskirties teritorijas, visa teritorija apie miškų ūkio paskirties nagrinėjamą žemės sklypą (kad. Nr. 4630/0005:228) nustatyta kaip urbanizuotos daugiafunkcinės teritorijos ir kitos užstatytos teritorijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 3 dalimi, kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, o vadovaujantis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 325 punktu, detaliųjų planų sprendiniai negali prieštarauti aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams, tarp jų statybos techninių reglamentų reikalavimams, darantiems įtaką detaliojo plano sprendiniams. Šiuo atveju rengiant Detaliojo plano koregavimą būtina vadovautis Bendrojo plano sprendiniais.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 4 dalyje nurodyta, kad detalieji planai nerengiami neurbanizuotoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms. Tokioms teritorijoms, vadovaujantis bendraisiais planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai (miškų tvarkymo schemos ir vidinės miškotvarkos projektai), žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių subjektų ūkinės veiklos galimybes. Šiuo atveju nagrinėjamas žemės sklypas (kad. Nr. 4630/0005:228) patenka į neurbanizuotą ir neurbanizuojamą teritoriją.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir į Jūsų prašyme nurodyto Detaliojo plano koregavimo tikslus, pridėtus dokumentus, žemės sklypo ribų plano bei šios dienos viešus regia.lt ir viešai teikiamus miškų tarnybos M-GIS geoinformacijos apie miškus duomenis, atsisakome organizuoti Detaliojo plano koregavimą.

Visą būtiną informaciją susijusią su Bendruoju planu galite rasti www.jonava.lt (Jonavos skaitmeniniai žemėlapiai >>> Jonavos rajono bendrasis planas >>> Bendrojo plano pagrindinis brėžinys).

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).