Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio - darželio "Pušaitė" reorganizavimo sąlygos

                                                                   PROJEKTAS

 

 

                     PATVIRTINTA

                     Jonavos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                            2016 m.                           d.

                                                                                                            sprendimu Nr.1 TS -

 

 

JONAVOS RAJONO RUKLOS VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „PUŠAITĖ" REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio - darželio „Pušaitė" reorganizavimo prijungimo būdu prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos sąlygos (toliau- reorganizavimo sąlygos) nustato Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio - darželio „Pušaitė" (toliau - reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungiant kaip ikimokyklinio ugdymo skyrių prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos (toliau - reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) tvarką. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101, 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2,5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo" bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1 ST-127 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelį-darželį „Pušaitė" prijungiant prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos".

 

II. REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

                      2. Reorganizuojama įstaiga – Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelis - darželis „Pušaitė‘‘: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė – Laumės g. 6 LT-55290, Rukla, Jonavos r., įstaigos kodas – 191850340. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, registracijos Nr. 029917, registracijos data – 1996 m. birželio 14 d.

                      3. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė –Laumės g. 8, LT-55025, Rukla, Jonavos r., įstaigos kodas – 190304979. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, registracijos Nr. 058449, registracijos data 1995 m. birželio 4 d. Mokykla turi registracijos pažymėjimą. Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PAGRINDIMAS

 

                      4. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas.

                      5. Reorganizavimo būdas – Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelis-darželis „Pušaitė" prijungiamas prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos kaip ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pušaitė". Po reorganizavimo veiklą tęsianti ir visas reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas perimanti įstaiga - Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcinis centras. Mokykla – daugiafunkcinis centras vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, bus sudarytos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, sporto ir kt. paslaugas, įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas kartu su ikimokyklinio ugdymo skyriumi ,,Pušaitė"         (Laumės g. 6, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r. LT-55290).

                      6. Reorganizavimo pagrindimas: savivaldybės biudžetinių įstaigų skaičiaus optimizavimas, racionalus turimų išteklių paskirstymas ir panaudojimas, paslaugų kokybės ir įvairovės užtikrinimas.

 

IV. REORGANIZAVIMO EIGA IR TERMINAS

 

7. Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelis – darželis „Pušaitė" reorganizuojamas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

8. Apie įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą paskelbiama abiejų reorganizavime dalyvaujančių įstaigų nuostatuose nurodytame šaltinyje ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą paskelbiama iki 2016 m. gegužės 13 dienos ir pranešama raštu visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

9. Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentai (prašymas įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygos ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą), reikalingi reorganizuojamų įstaigų statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną.

10. Ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą, savivaldybės taryba tvirtina reorganizavimo sąlygas ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatus.

11. Per 5 dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo reorganizuojama ir reorganizavime dalyvaujanti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui tarybos sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsniu reorganizuojamos įstaigos darbuotojų darbo santykiai tęsiami reorganizavime dalyvaujančioje biudžetinėje įstaigoje–Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciniame centre pagal perimamas darbo sutartis, sudarytas su baigiančia veiklą biudžetine įstaiga, išskyrus tas pareigybes, kurios negali būti perimamos. Pridedamas pareigybių ir etatų sąrašas (priedas Nr.1).

13. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu reorganizuojamos įstaigos patikėjimo teise valdomas turtas perduodamas reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

14. Atliekamas reorganizuojamos įstaigos balansinių ir užbalansinių sąskaitų likučių inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamos įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas.

15. Reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovai pasirašo turto, teisių, pareigų perdavimo aktus.

16. Teisės aktų nustatyta tvarka Registrų centrui registruoti pateikiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatai.

17. Reorganizuojama įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka išregistruojama iš Registrų centro.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS

 

17. Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio - darželio „Pušaitė" turto vertė 2016 m. balandžio 30 d. duomenimis sudarė:

17.1. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus –1125087,06 Eur, iš jų:

17.1.1. ilgalaikis turtas: įsigijimo savikaina - 1066262,83 Eur, likutine vertė – 819521,67 Eur;

17.1.2. medžiagos ir kitos atsargos – 1044,41 Eur;

17.1.3. piniginės lėšos – 864,10 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos - 50,68 Eur, tėvų įnašai – 0 Eur, biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 0 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 813,42 Eur;

17.1.4. gautinos sumos – 31820,27 Eur;

17.1.5. mokėtinos sumos – 25095,45 Eur;

17.2. užbalansinėse sąskaitose esantys likučiai – 69855,48 Eur, iš jų:

17.2.1. ūkinis inventorius – 69855,48 Eur;

17.2.2. turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis – 0 Eur;

17.2.3. laikinam saugojimui priimtas turtas – 0 Eur.

 

VI. TURTO PASKIRSTYMAS, PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

20. Pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis visas turtas, teisės ir prievolės po reorganizavimo perduodamas reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai.

 

VII. APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

 

21. Reorganizuojamos įstaigos apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima reorganizavime dalyvaujanti įstaiga.

.                     22. Reorganizuojamos įstaigos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

                      23. Reorganizuojamos įstaigos dokumentai perduodami saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu pagal 2015-2016 mokslo metų užbaigimo dienos būklę.

 

VIII. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KREDITORIAMS PATEIKIMO TVARKA

 

                      24. Reorganizuojamos įstaigos finansinė atskaitomybė sudaroma už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      25. Reorganizacijos metu turi būti užtikrintas reorganizuojamos įstaigos veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga.

 

 

 

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko                                                                                                                                   Darius Mockus

pagrindinės mokyklos direktorius

 

 

Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio - darželio „Pušaitė"                                                                                  Birutė Skripnik

direktorė

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1

 

JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCINIO CENTRO

 

PAREIGYBIŲ IR ETATŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pareigybė

Etatų skaičius

1.

Direktorius

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas bendrajam

ugdymui

1,5

3.

Direktoriaus pavaduotojas ikimokyklinio ugdymo skyriui ,,Pušaitė"

1

4.

Socialinis pedagogas

1,75

5.

Logopedas

2,25

6.

Spec. pedagogas

2

7.

Bibliotekininkas

1

8.

Psichologas

1

9.

Mokytojo padėjėjas

1,75

10.

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

0,75

11.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,5

12.

Grupės auklėtojas

11,25

13.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

14.

Ūkvedys

0,5

15.

Laborantas

0,25

16.

Vairuotojas

1

17.

Raštvedys-sekretorius

1,5

18.

Archyvaras

0,5

19.

Kompiuterių įrangos operatorius

0,75

20.

Statistikas

0,5

21.

Vaikų dienos centro pailgintos dienos grupės auklėtojas

0,5

22.

Valytojas

10,25

23.

Sargas

2,75

24.

Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininkas/santechnikas

2

25.

Elektrikas

0,5

26.

Grupės auklėtojo padėjėjas

8

27.

Kiemsargis

1

 

Viso

57,75

 

Etatai mokyklos padalinio „Vaikų dienos centras" funkcijoms atlikti, finansuojami iš projekto „Vaikų dienos centras-pilnavertė vaikystė Rukloje" (projekto kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-021) lėšų

 

1.

Psichologas

1

2.

Vaikų dienos centro pedagogas

1

 

Viso

2

__________________________