Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Jonavos r. mokyklos - darzelio "Šilelis" reorganizavimo sąlygos

Projektas

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

tarybos  2016 m.                         d.

sprendimu Nr. 1T-

 

 

JONAVOS R. MOKYKLOS-DARŽELIO „ŠILELIS" reorganizavimo PRIJUNGIMO BŪDU PRIE JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LAKŠTINGALĖLĖ"  SĄLYGų aprašas

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Jonavos r. mokyklos-darželio „Šilelis" reorganizavimo prijungimo būdu prie  Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" sąlygos (toliau – reorganizavimo sąlygos) nustato Jonavos r. mokyklos-darželio „Šilelis" (toliau - reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungiant kaip skyrių „Šilelis" prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" (toliau - reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) tvarką. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo" bei įgyvendinant Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 1TS-77 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" ir Jonavos  rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 1TS-126 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos r. mokyklą-darželį „Šilelis", prijungiant jį prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė", kitais teisės aktais.

II. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

2. Reorganizuojama įstaiga - Jonavos  r. mokykla-darželis „Šilelis": teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas – 191850917, buveinė – Pašilių g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r. LT-55463.  Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, registravimo pažymėjimo Nr. 068820. Registracijos data 1995 m. gegužės 17 d. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre.

3. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga - Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė": teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas – 190311824, buveinė -  Varnutės  g. 9, Jonava LT – 55120.  Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, registracijos numeris Nr.068733. Registracijos data 1995 birželio 4 d. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PAGRINDIMAS

 

                      4. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas.

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Jonavos r. mokykla-darželis „Šilelis" prijungiamas prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" kaip skyrius „Šilelis".

6. Po reorganizavimo veiklą tęsianti ir reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas perimanti biudžetinė įstaiga - Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė". Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Buveinė – Varnutės g. 9, LT-55118 Jonava. Kodas – 191850155. Vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas kartu su skyriumi „Šilelis" (Pašilių g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.). Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" savininkas – Jonavos rajono savivaldybė. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Jonavos rajono savivaldybės taryba.

7. Po reorganizavimo Jonavos r. mokykla-darželis „Šilelis" baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

8. Reorganizavimo pagrindimas: savivaldybės biudžetinių įstaigų skaičiaus optimizavimas, racionalus turimų išteklių paskirstymas ir panaudojimas, paslaugų kokybės ir įvairovės užtikrinimas.

 

IV. REORGANIZAVIMO EIGA IR TERMINAS

 

8. Jonavos r. mokykla-darželis „Šilelis" reorganizuojamas prijungimo būdu prie Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" kaip skyrius „Šilelis" iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

9. Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentai (prašymas įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygos ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą), reikalingi reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą dieną.

10. Ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų parengimą savivaldybės taryba tvirtina reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančio Jonavos  vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė" nuostatus.

11. Per 5 dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo reorganizuojama ir reorganizavime dalyvaujanti įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui tarybos sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsniu reorganizuojamos įstaigos darbuotojų darbo santykiai tęsiami Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" skyriuje „Šilelis" pagal perimamas darbo sutartis, sudarytas su baigiančia veiklą biudžetine įstaiga, išskyrus tas pareigybes, kurios negali būti perimamos.

13. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu reorganizuojamos įstaigos patikėjimo teise valdomas turtas perduodamas įstaigai Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė"  valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

14. Atliekamas reorganizuojamos įstaigos balansinių ir užbalansinių sąskaitų likučių inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamos įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas.

15. Reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovai pasirašo turto, teisių, pareigų perdavimo aktus.

16. Teisės aktų nustatyta tvarka Registrų centrui registruoti pateikiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatai.

17. Reorganizuojama įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka išregistruojama Registrų centre.

 

V. TURTO ĮVERTINIMAS

 

18. Jonavos r. mokyklos - darželio „Šilelis" turto vertė 2016 m. balandžio 30 d. duomenimis sudarė:

18.1. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus  – 96 261,77 Eur, iš jų:

18.1.1. ilgalaikis turtas – 140 813,46 Eur, likutine vertė – 79 686,08 Eur;

18.1.2. medžiagos ir kitos atsargos – 264,86 Eur;

18.1.3. piniginės lėšos – 1 421,72 Eur, iš jų tėvų įnašai – 0,00 Eur, biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas – 0,00 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 1421,72 Eur;

18.1.4. gautinos sumos – 14 889,11 Eur;

18.1.5. mokėtinos sumos – 13581,44 Eur;

18.2. užbalansinėse sąskaitose esantys likučiai – 21 278,74 Eur, iš jų:

18.2.1. ūkinis inventorius – 21 039,86 Eur;

18.2.2. turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis – 238,88 Eur;

18.2.3. laikinam saugojimui priimtas turtas – 0,00 Eur.

 

VI. TURTO PASKIRSTYMAS, PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

19. Pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis visas turtas, teisės ir prievolės po reorganizavimo perduodami Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Lakštingalėlė".

 

VII. APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

 

                      20. Reorganizuojamos įstaigos apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima reorganizavime dalyvaujanti įstaiga.

                      21. Reorganizuojamos įstaigos antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

                      22. Reorganizuojamos įstaigos dokumentai perduodami reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu pagal 2015-2016 mokslo metų užbaigimo dienos būklę.

 

VIII. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KREDITORIAMS PATEIKIMO TVARKA

 

                      23. Reorganizuojamos įstaigos finansinė atskaitomybė sudaroma už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      24. Reorganizacijos metu turi būti užtikrintas reorganizuojamos įstaigos veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga.

 

 

 

 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" direktorė                    Jolanta Bieliauskienė

 

 

Jonavos r. mokyklos-darželio „Šilelis" direktorė                                  Jolanta Janionytė