Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos išaiškinimo

Dėl su jaunimu dirbančios organizacijos sąvokos išaiškinimo

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) informuoja, kad su jaunimu dirbančios organizacijos turėtų atitikti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų  įstatyme (toliau – Įstatymas) esantį apibrėžimą, kuriame nurodyta, jog su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu. Apibrėžimas taikomas atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms bei visoms įstaigoms, kurios vykdo vieną ar kelias Įstatyme apibrėžtas darbo su jaunimu formas.

Išaiškinimo tikslas - iki 2021 m. gegužės mėnesio pakoreguoti su jaunimu dirbančių organizacijų nuostatus/įstatus, įrašant atitinkamas sąvokas dėl darbo su jaunimu vykdymo, kaip vieno iš veiklos tikslų.

Esant neatitikimams, įstaigos veiklos tiksluose būtina įtraukti darbą su jaunimu arba konkretinti vykdomą darbo su jaunimu formą. Siekiant suvienodinti darbo su jaunimu teisinį reguliavimą su jaunimu dirbančių organizacijų viduje, būtina koreguoti nuostatuose/įstatuose įtvirtintas sąvokas apie atvirąjį darbą su jaunimu.

Pabrėžiama, kad steigimo dokumentuose prie veiklos tikslų, turi būti aiškiai įvardintas darbas su jaunimu arba pasirinktos (-ų) formos (-ų) detalizavimas, išskiriant vykdomą (-as) formą (-as): atviras darbas su jaunimu; darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas su jaunimu; jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas. Teikiame galimus pavyzdžius:

  1. Centro veiklos tikslai:
    1.1. vykdyti darbą su jaunimu, kuriant sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;

 <...>

  1. Įstaigos tikslas - tenktinti viešiuosius interesus, vykdant darbą su jaunimu, neformaliojo švietimo, visuomeninę, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, laisvalaikio užimtumo veiklą.

<..>

  1. Centros tikslai:

3.1. vykdant darbą su jaunimu ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialinės kompetencija.

Informacija ypač aktuali toms organizacijoms, kurios teikia paraiškas į JRD organizuojamus konkursus. Nuostatų/įstatų keitimai yra būtini, norint teikti paraiškas į 2022 m. JRD finansavimo konkursus. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad norint dalyvauti 2022 m. finansavimo konkursuose nuostatų/įstatų keitimai turėtų būti atlikti iki 2021 m. gegužės 1 d. 

Plačiau: https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/darbas-su-jaunimu/su-jaunimu-dirbancios-organizacijos-savokos-apibr-zimas

Esant bet kokiems klausimams, kreipkitės į JRD vyriausiąją patarėją Eglę Došienę, telefonu 8 655 88322 ir (arba) elektroniniu paštu [email protected], bei vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę, telefonu 8 683 63179 ir (arba) elektroniniu paštu gintare.stankeviciene@jrd.lt. Galimos konsultacijos, susitikimai ar nuotoliniai skambučiai jūsų situacijai aptarti. 

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Skebienę, tel. 8 616 23403 arba el. p. daiva.skebiene@jonava.lt