Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „INIKTI“, Konstitucijos pr. 15-3, LT-09319 Vilnius, https://inikti.com , tel.: +370 653 80940, el.p.: kavaliauskaite@inikti.com .
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda, http://www.ekosistema.lt/ tel.: (8 46) 430 463, el. p.: info@ekosistema.lt .
PŪV pavadinimas ir vieta: Pavienių vėjo elektrinių (toliau – VE) statyba ir eksploatacija, Kauno apskr., Jonavos r. sav., Kulvos sen., Bešių, Čiūdų, Trakų, Vanagiškių k., sklypų kad. Nr. 4615/0001:123, 4615/0006:593, 4615/0002:51, 4615/0001:13, 4615/0001:21, 4615/0001:6, 4615/0002:244, 4615/0002:2, 4615/0006:607, 4605/0001:41, 4615/0001:235, 4605/0001:183.
PŪV pobūdis: Viršesniam viešajam interesui priskiriamos ir svarbia viešajam saugumui laikoma PŪV. Planuojama pastatyti nuo 4 iki 12 pavienių VE, kurių kiekvienos nominali galia – iki 6 MW, sparnuotės diametras – iki 180 m, aukštis su pakelta mente – iki 270 m. Numatomas pavienių VE prijungimas prie atskirų transformatorių pastočių.
PAV atlikimo teisinis pagrindas: PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE, todėl privaloma atlikti PAV.
Numatomos nagrinėti alternatyvos: Bus nagrinėjamos vietos, sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemoniųp sprendinių alternatyvos bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.
PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės pavienių VE išdėstymo teritorijoje centro koordinatės (LKS‘94) – 6110407, 510662. Mažiausias atstumas nuo planuojamų VE iki Jonavos – 3,8 km, nuo artimiausių kaimų teritorijų ir pavienių sodybviečių planuojamos VE nutolusios maždaug už 0,3 km ir didesniu atstumu. PŪV vietos nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių teritorijomis (artimiausia Daigučių dvaro dvarininko namas (unik.kodas: 115) – už 1 km); nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Mažiausias atstumas iki artimiausios saugomos
teritorijos (Kulvos geomorfologinis draustinis) – 2 km, iki Labūnavos miško (Natura 2000 (PAST)) – apie 6 km; mažiausias atstumas iki BAST (Kulvos ir Lapių apylinkės) – 2,7 km. Vietos nepatenka į LR Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtus ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus. Mažiausias atstumas iki užsienio valstybės sienos – 87 km.
PAV subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą PŪV PAV: Jonavos r. sav. administracija (Žeimių g. 13, Jonava, tel. (8 349) 50 154, el.p. [email protected]); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt ); Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas, tel. (8 707) 56866, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt ); Kultūros paveldo departamento prie KM
Kauno teritorinis sk. (Rotušės a. 29, Kaunas, tel. (8 5) 273 4256, el. p. [email protected] ), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt).
PAV atlieka ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).
Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) AAA ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo AAA interneto svetainėje dienos (https://aaa.lrv.lt), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.
Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

ŽEMĖLAPIS