Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

 IŠVADA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TEISINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMŲ BEI SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMO, SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS IR JO REMONTO SRITYSE

2019 m. sausio 14 d. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo" patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-09-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 2018-06-29 raštu Nr. 4-07-776.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šiose savivaldybės veiklos srityse:

 1. Teisinių paslaugų pirkimai.
 2. Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto.

Taip pat įvertinta, kaip įgyvendintos Jonavos rajono savivaldybės mero 2017-10-17 išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" pasiūlytos korupcijos pasireiškimo tikimybę mažinančios priemonės.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Jonavos rajono savivaldybės Civilinės mobilizacijos tarnybos vedėjas Vytautas Kaminskas.

Analizuotas laikotarpis nuo 2017-10-17 iki 2019-01-14.

Naudoti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

 • teisės aktų ir dokumentų analizė;
 • pokalbiai;
 • interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos analizė.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

 1. TEISINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAI.

Perkamų teisnių paslaugų naudojimą vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius.

2016-07-27 Jonavos rajono savivaldybė sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija Viliušis ir Astromskis (pirkimo procedūra pradėta 2016-06-10). Detalizuoto teisinių paslaugų, kurias reiktų pirkti taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, sąrašo nėra. Teisinės paslaugos savivaldybėje naudojamos ypatingai sudėtingoms byloms ar sudėtingų teisinių situacijų analizei, kuomet reikia papildomos specialistų nuomonės ar pagalbos. Teisinių paslaugų tiekėjas pasirinktas vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis – apklausos būdu. Buvo apklausiami trys teisinių paslaugų teikėjai, laimėtoju pripažintas mažiausią valandinį įkainį pasiūlęs teisinių paslaugų teikėjas.

2016 m. sudaryta viena teisinių paslaugų sutartis, kuri yra šiuo metu galiojanti. Šiuo metu teisines paslaugas teikianti profesinė bendrija atstovauja Jonavos rajono savivaldybę specifinėje inžinerinių tinklų išpirkimo/nuomos kainos nustatymo byloje. Bylos, kuriuose yra teikiamos teisinės paslaugos, šiuo metu dar nėra pasibaigusios.

Vertinimas atliktas atsižvelgiant į LR STT 2018-05-03 Antikorupcinio vertinimo išvadą dėl teisinių paslaugų pirkimų Nr. 401-3422.1

 1. SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SUDARYMAS, SOCIALINIO BŪSTO NUOMA IR JO REMONTAS

Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūras vykdo ir koordinuoja Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius.

Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūros yra reglamentuotos ir aprašytos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.1TS-233 „Dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas)2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Apraše išsamiai aprašyta Savivaldybės būsto fondo sąrašo sudarymas, jo administravimas, būsto nuoma, būsto nuomos sutarčių pakeitimas ir nutraukimas, nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Įvertinta Jonavos rajono savivaldybės mero 2017-10-17 išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" siūlomų priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti įgyvendinimas. Buvo rekomenduojama:

 1. Atsižvelgiant į personalinius pasikeitimus ir kadencijos trukmės pabaigą, pakeisti Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį. Tai atlikti iki 2017 m. pabaigos
 2. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos viešinimą, užtikrinti informacijos viešinimą savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
 3. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse" paskelbti savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Įgyvendinant 1-ąją rekomendaciją nustatyta, kad rekomendacija neįgyvendinta - Nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau - NOT) sudėtis nepakeista. Analizuojant rekomendacijos neįgyvendinimo priežastis, konstatuotina, kad nuo NOT sudarymo datos i iki šiol NOT nevykdė jokios veiklos, jos pobūdis yra formalus. Todėl tikslinga spręsti klausima dėl NOT veiklos tęstinumo.

Įgyvendinant 2-ąją rekomendaciją informacija apie korupcijos prevencija nuolat talpinama savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.jonava.lt/veikla/korupcijos prevencija).

Įgyvendinant 3-ąją rekomendaciją 2017-10-17 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų, kurie yra netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį nustatymo ir tokių objektų einamųjų metų sąrašo sudarymo bei keitimo procedūrų vykdymo bei finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse paskelbta savivaldybės internetiniame tinklalapyje. (2017-10-18 publikacija).

IŠVADOS

 1. Jonavos rajono savivaldybės teisnių paslaugų pirkimo vykdymo rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra valdoma, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali
 2. Jonavos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto procedūrų vykdymo rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra valdoma, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.

REKOMENDACIJOS

 1. Vertinant Nevyriausybinių organizacijų tarybos formalų pobūdį, tikslinga spręsti klausima dėl tokios tarybos veiklos tęstinumo.
 2. Atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevencijos viešinimą, užtikrinti informacijos viešinimą savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
 3. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Jonavos rajono savivaldybės teisinių paslaugų pirkimų bei savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo, socialinio būsto nuomos ir jo remonto srityse paskelbti savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                   Eugenijus Sabutis

 

 

 

________________

1 Prieiga per internetą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75a09081577411e88525a4bc7611b788?jfwid=-wd7z6gl6o

2 Prieiga per internetą:

www.jonava.lt/teisinė informacija/teisės aktai/