Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS (DEPRESINĖS TERITORIJOS) INTEGRUOTAS ATGAIVINIMAS

                     

Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas "Jonavos rajono savivaldybės (depresinės teritorijos) integruotas atgaivinimas" (Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-22-008) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2.-VRM-02-R "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".

Projekto tikslas – siekti gerinti Jonavos savivaldybės plėtros planavimą. Įgyvendinus projektą  parengta studija, kurioje nustatytos konkrečios probleminės Jonavos rajono savivaldybės vietos, identifikuoti galimi jų ekonominio atgaivinimo žingsniai, suplanuotos konkrečios veiklos pasiūlytiems sprendimams įgyvendinti. Šia studija identifikuotos veiklos kryptys, siekiant socialinės atskirties mažinimo, t.y., ką daryti, kad gyventojai taptų socialiai aktyvūs, mažėtų nedarbas, mažėtų skirtumai tarp atskirų savivaldybės teritorijų.

Studija apima visą kompleksą priemonių, ką galima būtų padaryti tam tikroje vietovėje, kokią įtaką galėtų turėti vienos ar kitos vietovės kryptinga plėtra kitoms vietovėms, kokia kryptimi plėtoti vieną ar kitą vietovę, numatant minimalius finansus, bet pasiekiant efektą per priemonių kompleksiškumą.

Pagal parengtą studiją atnaujintas Jonavos rajono savivaldybės plėtros iki 2021 m. strateginis planas, kuris patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr.1TS-3 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr.1TS-186 „Dėl Jonavos rajono ilgalaikio strateginio plėtros plano iki 2021 metų patvirtinimo" dalinio pakeitimo".

Studiją parengė ir pagal ją atnaujino Jonavos rajono ilgalaikį strateginį planą iki 2021 m. Smart Continent LT UAB.

                      Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 43739,18 Lt, iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 7718,68 Lt. Bendra šio projekto vertė – 51457,86 Lt.

 

                                                                 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.