Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

JONAVOS RAJONE PLEČIAMOS JAUNIMUI PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

JONAVOS RAJONE PLEČIAMOS JAUNIMUI PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuru, dalyvavo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ konkurse gauti finansavimą pagal kvietimą „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“. Pateikta paraiška atrinkta finansuoti ir 2021 m. kovo 3 d. pasirašyta „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ projekto įgyvendinimo sutartis.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) idėja, iš esmės pakeičianti požiūrį į paauglių sveikatos priežiūros prioritetus, yra labai svarbi priemonė didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jaunų žmonių priimtinumą. Bendradarbiaujant su partneriu Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuru, projekto metu planuojama plėtoti koordinacinį centrą. Projekto tikslas - plėtoti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei skatinti Jonavos savivaldybėje gyvenančius jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Projekto prioritetai:

  1. Didinti prieinamumą jaunimui skirtų nemokamų konfidencialių paslaugų, padedančių, spręsti socialines, psichologines ar kitas sveikatos problemas;
  2. Padėti vaikams turintiems elgesio problemų;
  3. Pagerinti prevencinių sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui teikimą;
  4. Plėtoti emocinio konsultavimo paslaugas, skirtas žmonėms, susiduriantiems su pirmaisiais depresijos ir nerimo požymiais.

 

Kad paslaugos būtų teikiamos kuo efektyviau, Jonavos rajono savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros paslaugas planuojama teikti „žaliojo koridoriaus“ principu. Taip pat bus įdarbintas psichologas, kuris organizuos ir ves grupinius bei individualius užsiėmimus, konsultuos psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus. Bus organizuojami mokymai, siekiant kelti jaunimui paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją. Projekto metu numatytas bendradarbiavimas tarp švietimo, socialinių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kt. Projekto metu vyks užsiėmimai bei konsultacijos, kurių metu bus mokoma įveikti stresą, nuolatinę įtampą, sumažinti socialinės ir kultūrinės aplinkos formuojamą požiūrį į kūną ir išvaizdą. VSB specialistai koordinuos atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtų, jaunimui skirtų sveikatos priežiūros – sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, ir stebėsenos paslaugų teikimą Jonavos rajone. Jaunimo koordinatoriai įvertinę jauno žmogaus sveikatos poreikius, teiks atvejo vadybos paslaugas, atliks motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkaus jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaikys su juo nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta problema.

Apie projektą

Projektas Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Bendra jo vertė yra 213 324,47 Eur. Didžiąją dalį sumos – 181 325,79 Eur finansuoja šalys donorės – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, kita dalis dengiama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. kovo 17 d.

Visa informacija apie projekto pažangą bei rezultatus bus skelbiama Jonavos rajono savivaldybės ir Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro puslapiuose: www.jonava.lt, www.jonavavsb.lt.

Projekto vadovė Jonavos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Renata Merfeldienė, tel. (8 687) 21253. Daugiau informacijos apie būsimas veiklas suteikti gali projekto portalo administratorė Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Danutė Kačegavičienė, tel. (8 672) 91761.

 

"DEVELOPMENT OF YOUTH-FRIENDLY HEALTHCARE SERVICES MODEL IN JONAVA DISTRICT MUNICIPALITY"

The project is financed by the financial mechanism of the European Economic Area Jonava district municipal administration, together with Jonava district public health office, participated in 2014-2021. In the competition of the European Economic Area Financial Mechanism Program "Health" according to the call for applications "Implementation of an adapted and expanded youth-friendly health care service delivery model (JPSPP)" and submitted an application for financing the project "Development of a youth-friendly health care service model in the municipality of Jonava district".

In 2021 March 3 funding for the project and signed "2014-2021 m. Implementation contract of the European Economic Area financing mechanism project "Development of a youth-friendly health care service model in Jonava district municipality" no. LT03-1-SAM-K01-007.

Health care services in Jonava are provided to all persons. In the provision of health care services, the youth group is not separated from others who could receive exceptional health care services. The idea of youth-friendly health care services (JPSPP) fundamentally changes the way we think about adolescent health care priorities, and is a very important tool in increasing the availability and acceptability of health care services among young people. In cooperation with the partner Jonava district public health office, it is planned to develop a coordination center during the project.

The goal of the project is to develop high-quality and accessible youth-friendly health care services that meet the needs and encourage young people living in the municipality of Jonava to choose a healthier lifestyle. Project tasks:

  1. Develop the provision of JPSPP in the municipality, carrying out the activities of the coordination center;
  2. Improve the competencies of specialists and youth health coordinators;
  3. Strengthen the network of already existing institutions providing services to young people;
  4. Provide youth-friendly comprehensive services in the municipality.

 

In order for services to be provided as efficiently as possible, it is planned to provide personal health care services in Jonava district municipality on the principle of a "green corridor". A psychologist will also be employed, who will organize and lead group and individual sessions, and will advise young people with psychological, personality and educational problems, as well as their parents. Training will be organized in order to raise the qualifications and competence of specialists providing services to young people.

The project envisages cooperation between educational, social, personal health care institutions, law enforcement institutions, youth organizations, non-governmental organizations, etc.

During the project, classes and consultations will be held, during which they will be taught how to overcome stress, constant tension, and reduce the attitude towards the body and appearance formed by the social and cultural environment. VSB specialists will coordinate the provision of health care - health promotion, prevention, treatment, and monitoring services for young people based on the principles of case management and human rights in the Jonava district.

After assessing the health needs of the young person, the youth coordinators will provide case management services, conduct a motivational interview, if necessary, mediate when the young person applies to the institutions of personal health care or other sectors, and will maintain constant contact with him until the problem is resolved.

The total value of the project is EUR 213,324.47, including EUR 181,325.79 from the European Economic Area financial mechanism and EUR 31,998.68 from the state budget of the EEA Republic of Lithuania.

The end of the project implementation is planned for 2023.

Department of Strategic Planning and Investments