Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 M. KONKURSAS

SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 M. KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1TS-12 „Dėl Jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas nuostatais, skelbiamas jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas (toliau - Konkursas).

Paraiškų priėmimo terminas nuo Konkurso paskelbimo dienos iki 2024 m. kovo 15 d. 12 val.

Konkurso nuostatai susipažinimui čia.

Konkurso tikslas - finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant būtų vykdoma kryptinga, atsakinga ir ilgalaikė jaunimo veikla, skatinamas Jonavos rajono jaunimo aktyvumas ir pilietiškumas, sprendžiamos Jonavos rajono 14–29 metų amžiaus žmonių problemos, sudaromos sąlygos formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, stiprinama organizacijų veikla ir partnerystė.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos, nurodytos Konkurso nuostatų 11 punkto papunkčiuose, kuriomis siekiama:

11.1. identifikuoti Savivaldybei aktualius iššūkius, problemas jaunimo srityje, numatyti ir plėtoti priemones joms spręsti;

11.2. skatinti jaunimo iniciatyvų, naudingų sau ir Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimą;

11.3. skatinti savanorystę, visuomeninę, pilietinę veiklą, jaunimo saviraišką, turiningą laisvalaikio užimtumą;

11.4. skatinti jaunimo į(si)traukimą į jaunimo organizacijų veiklą;

11.5. stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kryptingai veikiančių neformalių jaunimo grupių veiklos kokybę ir efektyvumą, skatinant bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitomis institucijomis, keitimąsi gerąja patirtimi;

11.6. kelti jaunų žmonių kompetencijas ir gebėjimus, skatinti socialinių, praktinių įgūdžių, verslumo ugdymą;

11.7. kurti gerą emocinę aplinką, gerinti jaunimo fizinę ir psichinę sveikatą, puoselėti sveiką gyvenseną, skatinti priklausomybių prevenciją.

Prioritetai (žr. Konkurso nuostatų 18 p.) gali būti teikiami projektams, kurie:

  • skatina ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą,
  • skirti jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti,
  • skirti jaunų žmonių pilietiškumui ir aktyviam dalyvavimui ugdyti,
  • skirti profesiniam orientavimui, karjeros planavimui, praktinių įgūdžių, finansinio raštingumo ugdymui, verslumo skatinimui,
  • skirti jaunimo sveikatinimo skatinimui (psichinės, fizinės emocinės gerovės kūrimui),
  • skirti supažindinti su smurto artimoje aplinkoje situacija, formomis, atpažinimu, saugių ir sveikų santykių puoselėjimu,
  • orientuoti į tvarumą, skaitmeninimą, inovatyvumą (inovatyvių priemonių, produktų kūrimą, metodų naudojimą, pokyčius).

 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 500 eurų, mažiausia – 500 eurų.

Konkurso biudžetas - 15 000 eurų.

Paraiškas Konkursui gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantys Konkurso nuostatų 14 punkto papunkčiuose nurodyti pareiškėjai:

14.1. jaunimo organizacijos;

14.2. nacionaliniai jaunimo organizacijų padaliniai;

14.3. neformalios jaunimo grupės (per joms atstovaujančias asociacijos, labdaros ir paramos fondus, viešąsias ar biudžetines įstaigas (toliau – globojanti organizacija) (neformalioms jaunimo grupėms priskiriamos ir mokyklų (gimnazijų) mokinių savivaldos, pasirašę bendradarbiavimo sutartį su mokyklos administracija));

14.4. su jaunimu dirbančios organizacijos;

14.5. kitos tiesiogiai su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, kurių projekte planuojama vykdyti veikla atitinka steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ir pan.) aprašytas veiklos rūšis ir / arba tikslinę grupę.

Paraiškos* su pridedamais dokumentais, nurodytais Konkurso nuostatų 33 punkto papunkčiuose, 1 (vienas) egzempliorius gali būti teikiamas šiais būdais, nurodytais Konkurso nuostatų 36 punkto papunkčiuose:

36.1. popierinės paraiškos su pridedamais dokumentais priimamos Savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo patalpose, 124 kab., arba siunčiamos registruotu laišku, adresu Žeimių g. 13, Jonava (ant voko nurodant „Jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui“).

36.2. skenuotos popierinės arba el. parašu pasirašytos paraiškos su pridedamais dokumentais priimamos el. paštu administracija@jonava.lt.

Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti pateikta ir užregistruota iki Konkurso kvietime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Rengiant paraiškas, kviečiame pagal poreikį vadovautis Jonavos rajono savivaldybės jaunimo situacija, problemomis bei rekomendacijomis, pateiktomis jaunimo problematikos tyrime, jaunimo politikos kokybės vertinime ir kt.

Dėl papildomos informacijos ir/ar konsultacijos kreiptis į savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę D. Skebienę, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt,  tel. +37061623403.

*Paraiškos forma