Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų...

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje aprašu (1 priedas), patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 13B-294 (toliau – Aprašas).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. Veikla, skirta atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

 1. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Priemonės įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos paskirstytos Jonavos rajono savivaldybės seniūnijoms ir nustatyta didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma sekančiai:

Bukonių seniūnija – 2314 Eur;

Kulvos seniūnija – 2489 Eur;

Ruklos seniūnija – 2541 Eur;

Šilų seniūnija – 2416 Eur;

Šveicarijos seniūnija – 2593 Eur;

Upninkų seniūnija – 2278 Eur;

Užusalių seniūnija – 2565 Eur;

Žeimių seniūnija – 2427 Eur;

Jonavos miesto seniūnija – 8047 Eur.

PARAIŠKŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Projektai aprašomi užpildant nustatytos formos paraišką ir projekto įgyvendinimo sąmatą (2 ir 2.1. priedai).

Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p.: administracija@jonava.lt arba pareiškėjas paraišką su lydraščiu pateikia vokuose registruotu paštu arba įteikia asmeniškai (palieka savivaldybės įėjime esančioje pašto dėžutėje) Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui („vienam langeliui“) adresu: Žeimių g.13, Jonava, I aukštas.

Jonavos rajono savivaldybės darbo laikas: pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 18.00 val., antradieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais  nuo 8.00 val. iki 14.00 val. be pietų pertraukos.

DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI (PARAIŠKOS PRIEDAI)

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (3 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų):

1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

1.3. buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (-tiems) ir (ar) organizuojančiam ( tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

 1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis, įskaitant  socialinio draudimo įmokas;

2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam ( tiems) ir (ar) organizuojančiam (-tiems) Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas;

2.3.  paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto veiklomis ir būtinos Projektui įgyvendinti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo):

2.3.1. Projektui įgyvendinti reikalingos ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, teisininkų, konsultantų) teikiamų paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusių su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą (pagal sudarytas atlygintinų paslaugų sutartis);

2.3.2. maitinimo paslaugų (renginių dalyviams skirti pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos; ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per dieną) įsigijimo išlaidos;

2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

2.3.4. išlaidos transportui išlaikyti (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir išlaidos transporto paslaugoms įsigyti (ekonominės klasės autobuso ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

2.3.5. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 57.2.3.1–57.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų, įsigijimo išlaidos;

2.4. išlaidos reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo);

2.5. materialiojo turto (patalpų, reikalingų projektui vykdyti, nuomos ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo, šiukšlių išvežimo paslaugoms apmokėti);

2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

2.7. mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas valstybės biudžeto lėšų pervedimo paslaugas;

2.8. išlaidos ilgalaikiam turtui (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, įsigyti, jei įgyvendinant projektą numatyta vykdyti Aprašo 10.4 ir 10.6 papunkčiuose nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 10.4 papunktyje, ir ne daugiau kaip 20 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 10.6 papunktyje, projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Projekto vykdytojas valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

 1. projekto vykdytojo, taip pat projekto vykdytojo partnerio (-ių) ar kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų) įsiskolinimams padengti;
 2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;
 3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;
 4. kelionėms į užsienį;
 5. išperkamajai nuomai;
 6. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;
 7. veikloms, kuriomis:

7.1. keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

7.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

7.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

7.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

KITA INFORMACIJA

Paraiškas vertins Vertinimo komisija.

Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašomos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys (4 priedas).

Projekto vykdytojai privalės įgyvendinti projektus, siekti projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikti Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

Visas veiklas Projekto vykdytojas turi įgyvendinti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Valstybės biudžeto lėšos, pervestos projektų vykdytojams Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinant atskirą nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaitą, racionalų jų naudojimą.

Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

Projekto vykdytojas turės teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 24 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą galės būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

Projektui skirtos lėšos bus laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitiks Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu bus pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 20 d. iki 2024 m. kovo 12 d. 12.00 val.

Už priemonės įgyvendinimą yra atsakinga Jonavos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gitana Gulevienė. Papildoma informacija ir konsultacija teikiama el.p.: gitana.guleviene@jonava.lt, tel.: (8 349) 50034, mob.tel.: (8 615) 20656.   

PRIDEDAMA:

Aprašas (1 priedas)

Paraiškos forma (2 priedas) ir projekto įgyvendinimo sąmata (2.1. priedas)

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma (3 priedas)

Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma (4 priedas)