Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI RUKLOS MIESTELIO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

 

PRADEDAMAS RENGTI  Ruklos miestelio teritorijos bendrasis planas, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-31 sprendimu Nr. I TS – 86 „Dėl Ruklos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo".

VIETA, PLOTAS: Jonavos rajonas, Ruklos miestelis, planuojamos teritorijos plotas apie 290 ha

PLANAVIMO TIKSLAI:

1. Suformuoti Ruklos miestelio teritorijos vystymo  erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus;

2. Tobulinti istoriškai susiklėsčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;

3. Numatyti miestelio teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;

4. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

5. Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.

6. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

7. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;

8. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo  aukščio ir intensyvumo prioritetus;

9. Nustatyti teritorijos galimas veiklos rūšis, teritorijos naudojimo ir užstatymo tipą;

10. Numatyti Ruklos miestelio teritorijos ribų keitimą.

Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.jonava /Bendrieji planai/

Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13 LT – 55158, Jonava, tel.: 8 349 50012.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Panprojektas" (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 1875, (8 45) 46 2208, elektroninis paštas: panprojektas@takas.lt).

Projekto vadovas: architektė Elvyra Klimavičienė, atestatas Nr. A100.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyrius – vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel.: 8 349 53821, el.p.: jolanta.daunoriene@jonava.lt  ir/ar rengėjui UAB „Panprojektas" (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 46 2208, el. paštas: aurelija@panprojektas.lt.

         Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Jonavos rajono laikraštyje ,,Naujienos", Jonavos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jonava.lt /Bendrieji planai/ ir seniūnijoje.

PLANAVIMO TERMINAS: 2011 m. II  – 2012 m. II ketvirtis.