Manuals
en
lt
COVID-19 in Jonava
COVID-19 in Jonava
Contacts
Contacts

Organizacijų steigimosi išlaidų kompensavimo tvarka

Jonavos r. jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

  • Jaunimo organizacijos — įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija:

1) kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar)
2) į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

 

Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.

 

  • Jonavos rajono savivaldybės taryba 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1 TS - 92 yra patvirtinusi Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarką, kuri numato padengti visas išlaidas, susijusias su jaunimo organizacijų kūrimusi (registravimusi) Jonavos rajone.

 

13. Prašymo naujos jaunimo organizacijos registracijos išlaidoms kompensuoti teikimas:

                      13.1. Lėšos skiriamos rajono jaunimo organizacijoms. Prašytojas turi būti įregistruotas Registrų centre.

                      13.2. Kompensuojamos naujos jaunimo organizacijos registracijos išlaidos.

                      13.3. Prašytojas Jaunimo reikalų tarybai pateikia prašymą ir visas mokėjimo sąskaitų kopijas, patvirtintas prašančiojo parašu ir organizacijos antspaudu.

                      13.4. Prašymą svarsto Jonavos rajono jaunimo reikalų taryba, remdamasi pateiktais dokumentais.

                      13.5. Jeigu organizacija atitinka visus šios tvarkos reikalavimus, lėšas įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius, remdamasis Jaunimo reikalų tarybos nutarimu.

                      13.6. Lėšos per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo pervedamos į organizacijos nurodytą sąskaitą.