Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ BUKONIŲ K.

Pradedamas rengti Jonavos r., Bukonių sen., Bukonių kaimo teritorijos detalusis planas.

Planavimo darbų programa:

Planuojamos teritorijos adresas: Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 190 ha. 

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94, faks. (8 349) 500 12, el. paštas: administracija@jonava.lt.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 13B-0601 „Dėl Jonavos r., Bukonių sen., Bukonių kaimo teritorijos detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų".

Planavimo tikslai. Sudaryti sąlygas Bukonių kaimo darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei raidai. Nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas. Parengti sprendinius sveikai, saugiai, darniai gyvenamajai aplinkai sukurti. Sudaryti sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo  ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai. Detalizuojant Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti užstatytos ir numatomos užstatyti teritorijos naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; numatyti galimas žemės sklypų ribas prie esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti visuomenės poreikiams reikalingas teritorijas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nenumatoma.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: pagal poreikį, atlikus SPAV atranką.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Koncepcijos rengimas: rengiama, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Planavimo terminai: 2014-2015 metai.

Detaliojo plano rengėja: UAB „Urbanistika", A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, kontaktinis asmuo -  Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 231 2453, el. paštas - giedre@urbanistika.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo pabaigos; viešojo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Su kita detaliojo plano rengimo informacija galima susipažinti detaliojo plano rengėjo nurodytais kontaktais arba Jonavos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 353 38), atsakingas asmuo – vyr. specialistė Jolanta Daunorienė (tel.:(8 349) 538 21, el. paštas: jolanta.daunoriene@jonava.lt).