Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽUSALIŲ KAIMO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 2 d. sprendimu "Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" patvirtino Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrąjį planą. 

2023-02-08 Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrasis planas registruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) Nr. T00088760.

 

Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos. 26 d. sprendimas Nr. 1TS-168 „ Dėl  Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo“.

Bendrojo plano rengimo ir proceso dokumentai publikuojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393.  

 

INFORMACIJA DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽUSALIŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ (PAKARTOTINO VIEŠINIMO)

Informuojame apie parengtus Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) sprendinius.

Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcija patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 13B-857 „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcijai“. Su koncepcija ir su atliktomis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV atrankos dokumentu ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-46-19-393, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 428 kab. (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 1TS-168 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 13B-928 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2019-07-16 įsakymu Nr. 13B-928), susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393).

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Užusalių k., dalis Veseluvkos k. ir Kungušilų k., plotas 956 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

 1. suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
 2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 3. nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
 4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinius;
 5. nustatyti Užusalių kaimo urbanizuotos teritorijos, jos urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
 6. patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 7. detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 8. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 9. detalizuoti Užusalių kaimo kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 10. detalizuoti bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus;
 11. konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose žemės ūkio gamybinių kompleksų teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;
 12. nustatyti turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, sudaryti sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, numatyti (suplanuoti tikslinio naudojimo) teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti, nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones;
 13. suformuoti želdynų sistemą, nustatyti jos plėtojimo erdvinę struktūrą, bendruosius teritorijų naudojimo ir apsaugos reikalavimus;
 14. fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, kurių nenumatoma užstatyti;
 15. identifikuoti teritorijas, kuriose būtina atkurti ir stiprinti pažeisto gamtinio karkaso ekologines funkcijas;
 16. aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti;
 17. numatyti inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas;
 18. numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą bendrojo plano sprendiniams realizuoti.

Nustatomi privalomieji reikalavimai:

 1. detalizuojant aukštesnio lygmens bendrojo plano nustatyti teritorijos naudojimo erdvinės struktūros elementai (nustatomos atskirųjų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribos, saugotinos kelio atkarpos, viešosios erdvės);
 2. detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį;
 3. Užusalių k. centrinei daliai, Veseluvkos ir Kungušilų kaimų dalims (urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti, rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijos, plotas apie 343 ha) bendrojo plano sprendiniai rengiami masteliu M 1:2000. Šiai teritorijai nustatomi visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, el. paštas administracija@jonava.lt, interneto svetainė www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 20705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt, vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. (8 349) 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Susipažinimo informacija: susipažinti su Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. lapkričio 9 d. iki 2022 m. lapkričio 23 d.:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-46-19-393);
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje jonava.lt;
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 427 kab., 428 kab. (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).

Nuo 2022 m. lapkričio 14 d. iki 2022 m. lapkričio 23 d. organizuojama parengto Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks:

 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje, IV a. fojė (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).
 • Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (Saulės g. 9A, Užusaliai, Jonavos r. sav. LT-55333)

Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2022 m. lapkričio 23 d. 15 val. Užusalių seniūnijoje (Saulės g. 9A, Užusaliai, Jonavos r. sav. LT-55333).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS

Aiškinamasis raštas

Teritorijų naudojimo reglamentų lentelė;

Brėžiniai:

Pagrindinis brėžinys M1:5000;

Urbanizuojamos teritorijos dalies sprendiniai M 1:2000;

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas;

Susisiekimo sistemos vystymas;

Erdvinės struktūros formavimas;

Užstatymo formavimas 1 lapas;

Užstatymo formavimas 2 lapas;

Teritorijų plėtros prioritetai;

Teritorijos rezervuojamos visuomenės poreikiams;

 

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽUSALIŲ KAIMO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIAIS

Informuojame apie parengtus Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrojo plano) sprendinius.

Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcija patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 13B-857 „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano koncepcijai“. Su koncepcija ir su atliktomis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV atrankos dokumentu ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-46-19-393, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 428 kab. (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 1TS-168 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano rengimo“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 13B-928 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2019-07-16 įsakymu Nr. 13B-928), susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393).

Planuojama teritorija: Jonavos r. sav., Užusalių k., dalis Veseluvkos k. ir Kungušilų k., plotas 956 ha.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

 1. suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
 2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 3. nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
 4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinius;
 5. nustatyti Užusalių kaimo urbanizuotos teritorijos, jos urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
 6. patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 7. detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 8. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 9. detalizuoti Užusalių kaimo kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 10. detalizuoti bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus;
 11. konkretizuoti konversijos privalomumą atskirose nebenaudojamose ar neefektyviai naudojamose žemės ūkio gamybinių kompleksų teritorijose, nustatyti pagrindinius reglamentus konvertuojamoms teritorijoms;
 12. nustatyti turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, sudaryti sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, numatyti (suplanuoti tikslinio naudojimo) teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti, nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones;
 13. suformuoti želdynų sistemą, nustatyti jos plėtojimo erdvinę struktūrą, bendruosius teritorijų naudojimo ir apsaugos reikalavimus;
 14. fiksuoti gamtinio karkaso ir urbanizuojamų teritorijų sąlyčio zonas, kurių nenumatoma užstatyti;
 15. identifikuoti teritorijas, kuriose būtina atkurti ir stiprinti pažeisto gamtinio karkaso ekologines funkcijas;
 16. aiškiai apibrėžti gamtinio karkaso teritorijų reglamentavimą, kitos paskirties žemės sklypuose turi būti nustatomi reglamentai procesams urbanizuotame gamtiniame karkase reguliuoti;
 17. numatyti inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas;
 18. numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą bendrojo plano sprendiniams realizuoti.

Nustatomi privalomieji reikalavimai:

 1. detalizuojant aukštesnio lygmens bendrojo plano nustatyti teritorijos naudojimo erdvinės struktūros elementai (nustatomos atskirųjų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribos, saugotinos kelio atkarpos, viešosios erdvės);
 2. detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį;
 3. Užusalių k. centrinei daliai, Veseluvkos ir Kungušilų kaimų dalims (urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti, rekreacinio naudojimo prioriteto teritorijos, plotas apie 343 ha) bendrojo plano sprendiniai rengiami masteliu M 1:2000. Šiai teritorijai nustatomi visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai.

Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394,  el. paštas administracija@jonava.lt, interneto svetainė www.jonava.lt. Informaciją teikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Daunorienė, tel. (8 349) 20705, el. p. jolanta.daunoriene@jonava.lt, vyr. architektas Vaidas Zakarauskas tel. (8 349) 35338, el. p. vaidas.zakarauskas@jonava.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 698) 47908, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Susipažinimo informacija: susipažinti su Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. balandžio 27 d.:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-46-19-393);
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje jonava.lt;
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos, remonto ir architektūros skyriuje, 427 kab., 428 kab. (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).

Nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. organizuojama parengto Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija. Vieša ekspozicija vyks:

 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje, IV a. fojė (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava).
 • Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (Saulės g. 9A, Užusaliai, Jonavos r. sav. LT-55333)

Jonavos rajono savivaldybės Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 27 d. 15 val. Užusalių seniūnijoje (Saulės g. 9A, Užusaliai, Jonavos r. sav. LT-55333).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-46-19-393) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos. Prie pasiūlymo turi būti pridėta nagrinėjamos teritorijos situacijos schema ar sklypo planas, kiti teritorijos naudojimo dokumentai. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Aiškinamasis raštas

Teritorijų naudojimo reglamentų lentelė;

Brėžiniai:

Pagrindinis brėžinys M1:5000;

Urbanizuojamos teritorijos dalies sprendiniai M 1:2000;

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas;

Susisiekimo sistemos vystymas;

Erdvinės struktūros formavimas;

Užstatymo formavimas 1 lapas;

Užstatymo formavimas 2 lapas;

Teritorijų plėtros prioritetai;

Teritorijos rezervuojamos visuomenės poreikiams;