Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas) 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai. 2. Parama palaikams parvežti neteikiama, kai valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. 3. Teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo diena yra diena, kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas. Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių. Paramos palaikams parvežti dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.
Atnaujinimo data 2020-09-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.12977CB93B03

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AFA734FB8321

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas; Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas, dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų). Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, mirties įregistravimą

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyrius vyriausioji specialistė Vida Stankevičienė, tel. 8 349 50142, el. paštas vida.stankeviciene@jonava.lt, kabinetas - 117

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų Socialinės paramos skyriuje gavimo dienos.

Prašymo paramai mirties atveju gauti (forma SP-5)

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Pastabos
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina pareiškėjo asmens tapatybe, įvertina ir priima pateiktus dokumentus. Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, pateikia nurodytų dokumentų originalus (atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją), Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai padaro pateiktų dokumentų kopijas, jas patvirtina ir originalus grąžina pareiškėjams. Dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas lieka paramos skyrimo ir mokėjimo byloje.
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti