Užusalių seniūnijos seniūnas

Rolandas Skuja
Tel.: (8 349) 492 17; (8 609) 974 00
El. paštas: rolandas.skuja@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Danguolė Karnylienė
Tel.: (8 349) 492 67; (8 673) 308 82
El. paštas: danguole.karnyliene@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Naudingos veiklos organizatorė

Lena Otovčic
Tel.: (8 349) 492 80
El. paštas: lena.otovcic@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Sporto organizatorius

Anatolijus Maliavskis
Tel.: (8 650) 502 22
El. paštas: anatolijus.maliavskis@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Viešojo ūkio specialistė

Žydrūnė Medvedevienė
Tel.: (8 603) 13 993
El. paštas: zydrune.medvedeviene@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Traktorininkas, šaltkalvis

Algimantas Baliulevičius
Pareigybės aprašymas

Valytoja

Lena Otovčic
Pareigybės aprašymas

Užusalių nuostatai

 

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 
2015 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. 13B-1171

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

UŽUSALIŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai apibrėžia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Užusalių seniūnijos (toliau – seniūnijos) uždavinius, funkcijas, atsakomybę.

2. Seniūnija yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje Jonavos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijos dalyje. Seniūnijos pavadinimą, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens (savivaldybės administracijos) funkcijas savo sprendimu nustato Jonavos rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).

3. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Seniūnijos paskirtis – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

5. Seniūnijos veiklos nuostatus, darbuotojų skaičių ir pareigybes, seniūno, seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnijai vadovauja seniūnas, kuris yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

6. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, tam seniūnijai skiriami asignavimai. Seniūnija turi savo sąskaitą banke.

7. Seniūnija turi savo antspaudą su įrašu: „Jonavos rajono savivaldybės administracija. Užusalių seniūnas". Antspaudo centre  –  Jonavos rajono savivaldybės herbas.

8. Seniūnijos buveinė – Taikos g. 30, Užusalių k., Užusalių seniūnija, LT–55333 Jonavos rajonas, identifikavimo kodas 188612521.

II.         SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 9. Seniūnija:

 9.1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

9.2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

9.3. pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;

9.4. tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka; 

9.5. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

9.6. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

9.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

9.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

9.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

9.10. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

9.11. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

9.12. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

9.13. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

9.14. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

9.15. organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

9.16. nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

9.17. organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

9.18. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

9.19. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

9.20. savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys.

10. Seniūnas:

10.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

10.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

10.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus.

10.4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

10.5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

10.6. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

10.7. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

10.8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

10.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

10.10. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

10.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

10.12. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

10.13. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

10.14. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

10.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

10.16. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

10.17. seniūnijoms ir seniūnams gali būti pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje;

10.18. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą vykdo darbdavio funkcijas;

10.19. pagal savivaldybės administracijos įgaliojimą ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus, rengia pirkimo dokumentus, kontroliuoja pirkimo verčių apskaitą, su nugalėtojais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą, kaupia ir sistemina su šiais pirkimais susijusią informaciją, rengia ataskaitas bei teikia jas kompetentingoms institucijoms, atlieka kitus veiksmus reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti;

10.20. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybės arba savivaldybei panaudos, pasaugos, nuomos ir kitomis sutartimis, patikėjimo teise perduotas turtas, esantis seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Seniūno ir seniūnijos darbuotojų kompetencija ir funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose. Seniūno pareigybės aprašymą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, kitus seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina seniūnas.

12. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis LR Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu.                                                                              

13. Seniūnui kasmetines atostogas suteikia savivaldybės administracijos direktorius, kitiems seniūnijos darbuotojams – seniūnas.

14. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, ligos ir kitų atvejų metu pavaduoja seniūno pavaduotojas.

15. Seniūnijos gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

16. Seniūnijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

IV. SENIŪNIJOS SENIŪNO IR DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PERDAVIMAS BEI PERĖMIMAS

17. Jeigu seniūnijos seniūnas atleidžiamas iš pareigų, jis privalo perduoti pareigas naujam seniūnui ar kitam administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, dalyvaujant administracijos direktoriaus įsakymu paskirtai komisijai.

18. Perduodant pareigas, surašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame turi būti nurodyti svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos būklę, jos struktūrą bei etatus, personalo sukomplektavimą, materialines vertybes, seniūnijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą. 18. Kai perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto teiginiais, jis nurodo tai raštu ir pasirašo aktą.

19. Pareigų perdavimo ir perėmimo aktas registruojamas seniūnijos registruose. Buvęs seniūnas bei pareigas perimantis asmuo turi teisę gauti aktų kopiją.

20. Seniūnijos darbuotojų pareigų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

V. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

21. Seniūnas ir specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

21.1. gauti nustatyta tvarka iš savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

21.2. teikti informaciją savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

21.3. kelti kvalifikaciją už savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos;

21.4. dalyvauti organizaciniuose pasitarimuose;

21.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose išdėstytas teises.

22. Seniūnijos darbuotojai už jų kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Seniūnas atsako už seniūnijos vidaus vadybą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą bei jo kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Seniūnija likviduojama arba reorganizuojama savivaldybės Tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami savivaldybės administracijai ar kitiems savivaldybės Tarybos sprendime nurodytiems subjektams;

25. Atleidžiant iš užimamų pareigų, seniūnijos valstybės tarnautojų pareigų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo seniūno įsakyme nurodyti asmenys.

_____________________________