Tėvystės pripažinimo registravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo:

1. Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jį saugo iki prašymo registruoti vaiko gimimą pateikimo. Civilinės metrikacijos įstaigoje gavus prašymą registruoti vaiko gimimą ir vaiko gimimo pažymėjimą, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su vaiko gimimu, sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

2. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus. Pareiškėjas gali kreiptis dėl gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimo po tėvystės įregistravimo.

Paslaugą taip pat galima užsisakyti kreipiantis elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Atnaujinimo data 2017-06-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas 2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111;

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d.  Nr. VIII-1864;

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas 2010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1196;

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 ,,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo";

5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo";

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

7. Lietuvos Respublokos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"

 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

● Vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašą liudijantis išrašą (jeigu tėvystės pripažinimas buvo įregistruotas po  vaiko gimimo įregistravimo).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

Notaro buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga    pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo iš notaro gauna elektroninėmis ryšių priemonėmis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimo.   

Civilinės metrikacijos įstaiga įsiteisėjusią teismo nutartį dėl pareiškimo pripažinti tėvystę patvirtinimo gauna elektroninėmis ryšių priemonėmis iš teismo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo nutarties įsiteisėjimo.

Paslaugos suteikimui reikalinga informacija apie vaiką ir jo tėvą (motiną) nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti.

Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, sudarytas ESPBI IS, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, per ESPBI IS ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają pagal užklausą perduodamas civilinės metrikacijos įstaigai, registruojančiai vaiko gimimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349)  50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Paslauga yra nemokama.

Už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą, kai tėvystės pripažinimas įregistruotas po vaiko gimimo  įregistravimo -  2.90 €

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti