Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

Teritorijų planavimo dokumentas laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija priima sprendimą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, suteikia jam unikalų kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

Pasikeitus jau įregistruoto teritorijų planavimo dokumento duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti savivaldybės administracijai pasikeitusius teritorijų planavimo dokumento duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Teritorijų planavimo dokumentas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Prašymas užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, pakeisti duomenis arba jį išregistruoti gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt) arba per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS (www.tpdris.lt).

Atsakymą paslaugos gavėjas gali gauti tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, išsiuntus paštu ar interneto svetainėse www.zpdris.ltwww.tpdris.lt, gali sekti elektroninių paslaugų teikiamų ŽPDRIS ir TPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šios elektroninės paslaugos rezultatus.

Atnaujinimo data 2021-09-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr

2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.28933/asr

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d.  įsakymas Nr. D1-1054 ,,Dėl prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390516

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 ,,Dėl  kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c064b207a7411e38df3da592f4236cc/asr

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1009 ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96141c7083b011e3bb57a4e46d790bba/asr

6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-489 ,,Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/442ee0d0906f11e48028e9b85331c55d

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
– Nustatytos formos prašymas registruoti TPDR;
– detaliojo plano originali byla su grafiniais ir tekstiniais sprendiniais bei procedūrų dokumentais. Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais ir elektroniniu parašu patvirtintais duomenimis:
1. Detaliojo plano brėžiniai:
1.1.Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
1.2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).
2. Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
2.1. Koordinuotas rastrinis ( jpg, tiff formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma.
2.2. Aiškinamasis raštas (doc, docx ar pdf formatu).
Prireikus pateikiama:
– įgaliojimas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

6 darbo dienos

 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Parsisiųsti