Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projektas „Lyderių laikas 3“ Jonavos rajono savivaldybėje sėkmingai „iriasi“ pirmyn...

2019 m. sausio mėnesį Jonavos rajono savivaldybėje startavusio projekto „Lyderių laikas 3" (LL3) veiklos tęsiasi. Glaustai apžvelkime...

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius su­for­ma­vo pro­jek­to vykdymui ra­jo­no kū­ry­bi­nę ko­man­dą (KK), ku­rios funkcija - ini­ci­juo­ti ir įgy­ven­din­ti po­ky­čius sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se švie­ti­mo įstai­go­se. Ko­man­dą su­da­ro 14 na­rių iš įvairių švietimo įstaigų.

2019 m. vasario 28 d. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje įvy­ko įžan­gi­nis pro­jekto ren­gi­nys, ku­rio tiks­las - pri­sta­ty­ti pro­jek­to idė­jas ir nau­dą sa­vi­val­dy­bei, bur­ti ben­druo­me­nę bei pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl sie­kia­mo po­ky­čio ir jo įgy­ven­di­ni­mo.

2019 m. kovo mėnesį prasidėjo KK mokomieji konsultaciniai renginiai. Mūsų savivaldybės komandą konsultuoja LL3 projekto konsultantai Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė. Sklandžia projekto vykdymo eiga rūpinasi savivaldybių grupės kuratorė Renata Pavlavičienė. Nuosekliai įgyvendinamos suplanuotos kūrybinės komandos veiklos: vyksta konsultacijos su projekto konsultantais arba savarankiški komandos susitikimai, atliekamas darbas grupėse ir pan. Kon­sul­ta­ci­jų me­tu KK ana­li­zuoja pro­ble­mi­nius klau­si­mus, ieš­ko­ po­ky­čio pro­jek­to kryp­ties ir bando iš­gry­nin­ti pro­jek­to te­mą.2019 m. balandžio 3 d. Jonavoje stažuotėje dalyvavo Pagėgių savivaldybės 10 asmenų kūrybinė komanda. Svečiai gerosios patirties sėmėsi rajono švietimo įstaigose (Senamiesčio gimnazijoje, Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje), Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, bendravo su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais.Su pokyčio projekto kūrimo eiga supažindinamos ir jonavietės - LL3 Formaliųjų švietimo lyderystės magistrantūros studijų magistrantės, kurių turime net penkias. Švietimo lyderystės studijų programos studentams labai pasisekė, nes įsijungimas į šį projektą padeda įgyti naujos profesinės patirties.

Dar žiemą visoms rajono švietimo įstaigoms buvo viešinama informacija ir rimtai mokytis pasiryžę švietimo bendruomenės nariai kviečiami įsijungti į Lyderių laiko ilgalaikę neformaliąją švietimo lyderystės programą (neformaliąsias studijas), kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas bei švietimo vadybos išmanymą. Jonavoje gegužės 16-17 dienomis vyko neformaliųjų studijų mokymai, kuriuose dalyvavo 52 asmenų grupė iš Jonavos, Raseinių ir Širvintų savivaldybių. Šiuo metu privalomąjį įžanginį modulį yra išklausę 24 mūsų rajono švietimo įstaigų atstovai ir dabar dalyviai kviečiami pasirinkti kurį nors iš pasirenkamųjų modulių ir toliau gilinti žinias.Naudojantis projekto teikiamomis galimybėmis, projekto tyrėjų komandos pagalba vienuolikoje rajono švietimo įstaigų atliktas profesinio kapitalo raiškos matavimo tyrimas. Įstaigos gavo informaciją apie konkrečias tos įstaigos galimai problemines sritis, o Šiaulių universiteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, LL3 projekto tyrėja doc. dr. Jūratė Valuckienė kūrybinei komandai pristatė bendrus tyrimo rezultatus. Kalbėta apie profesinio kapitalo, kurį sudaro žmogiškojo, socialinio ir sprendimų priėmimo kapitalų dimensijos, sampratą. Aptarta, kokios ir kieno pagalbos labiausiai reikia rajono švietimo įstaigų pedagogams bei vadovams.                        

Tik kalbantis, bendraujant, būnant kartu atsiranda prasmingų iniciatyvų ir gimsta naujų idėjų, tad dalyvavimas projekte - puiki proga apmąstyti esamą situaciją ir pasvarstyti apie ateities perspektyvas.

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklapyje www.lyderiulaikas.smm.lt.

Danguolė Deikienė, kūrybinės komandos vadovė