STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS


Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų (statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas leidimų statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius ir atnaujinti (modernizuoti) pastatus išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti statybą leidžiantį dokumentą užpildo nustatytos formos prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 1 priedas) ir pateikia statybos projekto 2 egz. Asmenų aptarnavimo patalpose (Jonavoje, Žeimių g. 13, I aukštas).

 Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai:

1. Statinio projektas,

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,

3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),

7. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu,

8. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo,

9. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),

10. Rašytiniai pritarimai projektui,

11. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,

12. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),

13. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie žemės sklypui nustatytą (-as) ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (-as) specialiąją (-sias) žemės naudojimo sąlygą (-as), kopija (kai pagal teisės aktų reikalavimus ją (jas) privaloma nustatyti ir įregistruoti),

14. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija

15. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Informuojame, kad prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" www.planuojustatyti.lt

 

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė

tel.: (8 349) 53821, el. adresas: judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas
vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 45 darbo dienas – statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį;
2. 30 darbo dienų – statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį;
3. 15 darbo dienų – kitais nei 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

  1. už leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 150 €
  2. už leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 78 €
  3. už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 150 €
  4. už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 78 €
  5. už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą   išdavimą - 37 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.

Jei norima gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui, rinkliava už statybos leidimą mokama aukščiau nurodyta tvarka, tačiau turi būti sumokėta papildoma nustatyto dydžio įmoka į tą pačią sąskaitą, tik kitu įmokos kodu – 5446.

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti rašytinį pritarimą statinio projektui, užpildo nustatytos formos prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 3 priedas) ir pateikia statybos projekto, supaprastinto projekto ar statybos darbų aprašo 2 egz. Asmenų aptarnavimo patalpose (Jonavoje, Žeimių g. 13, I aukštas).

 Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai:

1.Statinio projektas,
2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, 
5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,
6. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopija (-os),
7. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo, 
8. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),
9. Rašytiniai pritarimai projektui,
10. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),
12. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija,
13. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija.


Informuojame, kad prašymą gauti rašytinį pritarimą statinio projektui galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" www.planuojustatyti.lt

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas  vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53821, el. paštas   judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rašytinis pritarimas statinio projektui išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 30 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
2. 15 darbo dienų – kitais nei 1 punkte nurodytais atvejais.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

už rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo  pritarimą statinio projektui (kai jis privalomas) – 37 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.

Jei norima gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui, rinkliava už statybos leidimą mokama aukščiau nurodyta tvarka, tačiau turi būti sumokėta papildoma nustatyto dydžio įmoka į tą pačią sąskaitą, tik kitu įmokos kodu – 5446.

Perregistruotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Perregistruotų statybos leidimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas perregistruotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 8 priedas) išduoti jo vardu statybą leidžiantį dokumentą. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai:

1. Įgaliojimas pateikti prašymą;

2. Statybą leidžiantis dokumentas ar jo kopija (Jei statybą leidžiantis dokumentas nėra įregistruotas IS „Infostatyba");

3. Statytojo ar jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. Nekilnojamo turto registro išrašą apie nekilnojamąjį turtą (įrodymą, jog asmuo yra įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas ar įsigijęs nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais teisės aktų nustatytais pagrindais žemės sklypą, kuriame pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą naujo statinio statyba dar nepradėta).

Ūkininko sodybos statinių statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą, vardu.

 

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas  vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53821, el. paštas  judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

už leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu  - 28 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.