Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojui (užsakovui) planuojančiam statyti naują ar rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Atnaujinimo data 2019-11-20
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas; 2. LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas bei elektroninė jo laikmena, arba tik elektroninė laikmena, kurioje įrašytas statinio projektas pasirašytas statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais; 3. LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); 4. Rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel.: 8 349 53821, el. p. judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel.: 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 29 darbo dienas –  leidimo statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius)
2.19 darbo dienų –  leidimo statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius)
3. 19 darbo dienų – leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą; leidimo statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingąjį statinį; leidimo atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą; leidimo nugriauti statinį; leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1. Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 165 €

2. Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą93

3. Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą; Už leidimo statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingąjį statinį išdavimą; Už leidimo atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą išdavimą; Už leidimo nugriauti statinį išdavimą; Už leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą – 52 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą:

Swedbank AB LT247300010112394300

AB SEB bankas LT057044060007887175

AB Citadele bankas LT787290000000130151

Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763

Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220

UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

AB Šiaulių bankas

Įmokos kodas 53046

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Prašymas pateikiamas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba" (elektroninės paslaugos) užpildant prašymą bei pateikiant dokumentus. Procedūros atliekamos bei statybą leidžiantis dokumentas išduodamas per IS „Infostatyba".

www.planuojustatyti.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti rašytinį pritarimą statinio projektui, užpildo nustatytos formos prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 3 priedas) ir pateikia statybos projekto, supaprastinto projekto ar statybos darbų aprašo 2 egz. Asmenų aptarnavimo patalpose (Jonavoje, Žeimių g. 13, I aukštas).

 Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai:

1.Statinio projektas,
2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, 
5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,
6. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopija (-os),
7. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo, 
8. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),
9. Rašytiniai pritarimai projektui,
10. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),
12. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija,
13. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija.


Informuojame, kad prašymą gauti rašytinį pritarimą statinio projektui galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" www.planuojustatyti.lt

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas  vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53821, el. paštas   judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rašytinis pritarimas statinio projektui išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 30 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
2. 15 darbo dienų – kitais nei 1 punkte nurodytais atvejais.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

už rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo  pritarimą statinio projektui (kai jis privalomas) – 37 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.

Jei norima gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui, rinkliava už statybos leidimą mokama aukščiau nurodyta tvarka, tačiau turi būti sumokėta papildoma nustatyto dydžio įmoka į tą pačią sąskaitą, tik kitu įmokos kodu – 5446.

Perregistruotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Perregistruotų statybos leidimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas perregistruotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 8 priedas) išduoti jo vardu statybą leidžiantį dokumentą. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai:

1. Įgaliojimas pateikti prašymą;

2. Statybą leidžiantis dokumentas ar jo kopija (Jei statybą leidžiantis dokumentas nėra įregistruotas IS „Infostatyba");

3. Statytojo ar jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. Nekilnojamo turto registro išrašą apie nekilnojamąjį turtą (įrodymą, jog asmuo yra įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir kuriems vykdyti buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas ar įsigijęs nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais teisės aktų nustatytais pagrindais žemės sklypą, kuriame pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą naujo statinio statyba dar nepradėta).

Ūkininko sodybos statinių statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą, vardu.

 

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas  vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53821, el. paštas  judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

už leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu  - 28 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.