Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo procedūras. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (toliau – savivaldybės administracija) išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:

1. Rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;

2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.

Savivaldybės administracija specialiuosius architektūros reikalavimus (žemės sklypo sutvarkymo reikalavimus ir statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus), atsižvelgusi į statytojo (užsakovo) pateiktus projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi), konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, nustato vadovaudamasi Statybos įstatymo, kitų įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais.

Atnaujinimo data 2016-12-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą LR „Statybos įstatymas"
LR aplinkos ministro įsakymas 2013 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-997 „Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas"
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai"
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai"
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai"
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai"
STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas"
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas"
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį"
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys"
STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai"
STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai"
STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė"
LR „Vietos savivaldos įstatymas"
„Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės" (patvirtintos Jonavos r. sav. administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011-03-03 )
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, savivaldybės administracijai norėdamas gauti specialiuosius architektūros reikalavimus turi pateikti prašymą (Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997, 1 priedas).
Kartu su prašymu pateikiami dokumentai:

1. Išrašas apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir statinius.
2. Žemės sklypo plano kopija.
3. Kadastrinių matavimų bylos kopija.
4. Projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis minėto reglamento VIII skyriaus nuostatomis.
5. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai.
6. Už saugomas teritorijas atsakingos institucijos išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai.
7. Kitos išduotos sąlygos.
8. Galiojanti teritorijos toponuotrauka.

Pastabos:
Dokumentų kopijos turi būti su žyma „Kopija tikra", patvirtintos statytojo parašu. Pateikti dokumentai lieka Jonavos rajono savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami.
Prašymą narinėjantis tarnautojas turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.
Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami raštu arba įrašyti kompiuterinėje laikmenoje, ją formuojant pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 6 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti statytojo (užsakovo) ir juos parengusio statinio projektuotojo elektroniniais parašais.

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt)

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35 338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53 821, el. adresas: judita.gaidukeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35 338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai