Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijų skyrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijų skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių  ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų  įstatymu Nr. VIII-1605 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-07-08 įsakymu Nr. A1-234 "Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėtos specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui šiuos dokumentus ir jų kopijas patvirtintas seniūno arba notaro:
1. Prašymą skirti specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (pildo Socialinės paramos skyriuje) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
4. Vairuotojo pažymėjimą;
5. Dokumentus, patvirtinančius specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
5.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
5.2. Arba pirkimo-pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
5.3. Arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;
5.4. Arba pirkimo-pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
5.5. Arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu.
6. Transporto priemonės registracijos liudijimą;
7. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).
8. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, - automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir (ar)  remonto išlaidas.
Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.nius

www.gyvreg.lt
Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vil

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sk. vyresnioji specialistė Vitalija Bagdonavičienė

Tel. 8 349 50032, el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt
Žeimių g. 13, Jonava  55158

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142,
el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma SP-7  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti