Socialinio būsto nuoma


Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinio būsto nuoma
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinio būsto nuoma šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija 5.1. punkte minimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Atnaujinimo data 2017-02-07
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-135 patvirtintas Paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašas;

5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1TS-58 patvirtintas Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą;

2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-os) už kalendorinius metus;

3. Pažymą apie asmens (šeimos) deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. Asmens ir jo šeimos narių (sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų) asmenį ir šeimyninę padėtį liudijančių dokumentų (pasų ar asmens tapatybės kortelių, gimimo liudijimų, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų) kopijas;

5. (Prireikus) Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos, likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų (mirties liudijimo, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinos globos nustatymo, teismo sprendimo dėl nuolatinės globos nustatymo) kopijas.

Kai kreipiasi asmuo gyvenantis savivaldybės būsto fondo gyvenamosiose patalpose papildomai pateikia:

1. Būsto nuomos ir komunalinių paslaugų teikimo sutartis;

        2. Pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Patikrinama informacija valstybės įmonėje Registrų centre apie asmens (šeimos) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Stankevičiūtė

Tel.: (8 349) 50190

jovita.stankeviciute@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti