AŠTUNTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pranešimo trukmė (min.)

Kuruojantis komitetas

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Jolanta Stuckaitė, Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

 

Danutė Petronienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl UAB „Baltasis pyragas" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių

Danutė Petronienė, Marijona Širvelienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio

Danutė Petronienė, Marijona Širvelienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS – 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Asta Sivolovienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" pakeitimo

Vytautas Žebrauskas,

Gintaras Stašionis

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Skirmutė Gajauskaitė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skirmutė Gajauskaitė,

Daiva Skebienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Mokinių priėmimo į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Roma Jurgilienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-267 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

Daiva Ūselienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 4.1.1. uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą" įgyvendinimo priemonę 04.1.1.-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas"

Alfredas Sadzevičius

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo

 

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija"  priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo

 

Vaidas Zakarauskas

5

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvei

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Barborlaukio gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių gyvenamosios vietovės akligatviams

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo

Aldona Balutienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-292 „Dėl vienkartinio bilieto slidinėti žiemos kalnų sporto komplekse kainos nustatymo" 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios

Regina Stupurienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 1TS – 0286 „Dėl juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse" pripažinimo netekusiu galios

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

 

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos"

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Žeimių sen., Juškonių k. Draugystės g., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl valstybės  turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl turto  perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis"  patikėjimo teise valdomo  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl  kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją

Gintautas Brukas,

Remigijus Osauskas

5

Visi komitetai

 1.  

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Mindaugas Sinkevičius