Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas
 

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą. Per tą laiką specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas savivaldybės administracijoje (už paveldosaugą atsakingame padalinyje).

Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo patalpas  (Žeimių g.13, Jonava, I a.,124 kab.), paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis ar el. paštu edita.jakutiene@jonava.lt. Elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu) prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.

Atnaujinimo data 2021-09-30
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

2.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“

3.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“

4.   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-240 „Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Objekto patalpų plano kopija.
3. Žemės sklypo (pastato) plano kopija.
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutarties ir (ar) apsaugos reglamento, sudaryto su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu (jei tokia apsaugos sutartis ir (ar) apsaugos reglamentas yra sudaryta), kopija.

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė                       

Edita Jakutienė,  tel. +370 349 50096,

el. p. edita.jakutiene@jonava.lt                               

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas                       

Mantas Petrauskas  tel. +370 349 50966

mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėn. nuo prašymo pateikimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti