Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus: 1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo. 2. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (122 EUR). 3. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį. Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį dar 6 mėnesius papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesių iki įsidarbinimo. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą ilgiau nei 12 mėn., pašalpos dydis gali būti mažinamas. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Atnaujinimo data 2020-09-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3EEE59417F13

2. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1TS-20 patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eef28d40f8d311e68034be159a964f47

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių): 1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4 forma); 1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti ( SP-4(A) forma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys); 1.3. Prašymas–paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus ( SP-4(B) forma). 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 3. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį 4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama. 5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti: 5.1. Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo; 5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti; 5.3. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą (jei duomenų apie mokymąsi nėra mokinių (studentų) registre); 5.4. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos; 5.5. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė); 5.6. Sutarties apie nuomojamą žemę; 5.7. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją; 6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros  – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro– apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. Studentų registro – apie studijas aukštosiose mokyklose;

7. VĮ Regitra – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

9. Žemės ūkio technikos registro– apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

10. Gyvūnų registro – apie deklaruotus ūkinius gyvūnus;

11. VMĮ (nelegalus darbas) registro – apie nelegalią veiklą vykdančius asmenis;

12. VĮ Registrų centro (– apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

13. Kita (atsižvelgiant į aplinkybes).

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Audronė Šopytė, tel. 8 349 54669, el. paštas audrone.sopyte@jonava.lt , kabinetas – 120

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Svetlana Klimova, tel. 8 349 54669, el. paštas svetlana.klimova@jonava.lt, kabinetas – 119

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė, tel. 8 349 50300, el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Rūta Staniūnienė, tel. 8 349 50300, el. paštas ruta.maciulyte@jonava.lt, kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Viktorija Budrė, tel. 8 349  50211, el. paštas viktorija.budre@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Kristina Graudinienė, tel. 8 349 50211, el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. 8 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. 8 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. 8 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jadvyga Maselaitienė, tel. 8 349 78049, el. paštas jadvyga.maselaitiene@jonava.lt, kabinetas – Žeimių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Liudmila Narkevičienė, tel. 8 349 49280, el. paštas liudmila.narkeviciene@jonava.lt, kabinetas – Užusalių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė, tel. 8 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. 8 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. 8 349 35336, el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų. Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymų formos:

1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;

Parsisiųsti: priedas 1priedas 2priedas 3priedas 4priedas 5priedas 6;

2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma;

3. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti SP – 1 forma;

4. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį SP – 2 forma.

5. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) forma.

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Pastabos

Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas. Socialinė pašalpa gali būti teikiama: 1. Pinigais; 2. Nepinigine forma; 3. Pinigais ir nepinigine forma. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslauga teikiama ir internetu adresu www.spis.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti; Parsisiųsti; Parsisiųsti; Parsisiųsti