Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo ar priešmokyklinio ugdymo programas. Ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniams arba mokinius auginantiems bendrai gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, bendrai gyvenantiems asmenims auginantiems tris ir daugiau vaikų, vaikus auginantiems neįgaliems bendrai gyvenantiems asmenims bei mokyklų rekomenduojamais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas (surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą) mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai. Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas (surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą), mokiniai, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas – pietūs, turi teisę į nemokamą maitinimą – pusryčius, kai: 1. besimokantis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; 2. mokykla pateikia Socialinės paramos skyriui rekomendaciją dėl mokiniui nemokamo maitinimo – pusryčių skyrimo.

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžio) , skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Prašymas-paraiška pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. 

Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

 Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas savivaldybės nustatyta tvarka (prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu)

Atnaujinimo data 2020-09-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.915C6D6EB2A5

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B0EE2B5D2192

3. Savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-142 patvirtintas socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/414b9d90173c11e68eb0b4a9a30fc97f

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti. 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis. 4. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti: 4.1. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti; 4.2. Sutarties apie nuomojamą žemę kopiją. 5. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes). Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros– apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. Studentų registro – apie studijas aukštosiose mokyklose;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

8. Kita (atsižvelgiant į aplinkybes).

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Audronė Šopytė, tel. 8 349 54669, el. paštas audrone.sopyte@jonava.lt , kabinetas – 120

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Svetlana Klimova, tel. 8 349 54669, el. paštas svetlana.klimova@jonava.lt, kabinetas – 119

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė, tel. 8 349 50300, el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Rūta Mačiulytė, tel. 8 349 50032, el. paštas ruta.maciulyte@jonava.lt, kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Viktorija Budrė, tel. 8 349  50211, el. paštas viktorija.budre@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Kristina Graudinienė, tel. 8 349 50211, el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. 8 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. 8 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. 8 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jadvyga Maselaitienė, tel. 8 349 78049, el. paštas jadvyga.maselaitiene@jonava.lt, kabinetas – Žeimių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Liudmila Narkevičienė, tel. 8 349 49280, el. paštas liudmila.narkeviciene@jonava.lt, kabinetas – Užusalių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė, tel. 8 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. 8 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. 8 349 48418 el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos

Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Pastabos

Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 dienos. Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis nuo gegužės 1 d. Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslauga teikiama ir internetu adresu www.spis.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti