Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka per mėnesį. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data 2020-09-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

2. Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A1F3B14F0A00

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo • Globojamo asmens gimimo liudijimas arba vaiko gimimo įrašas; • Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju); • Juridiniams asmenims: šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas; • Jeigu vaikui priteistas išlaikymas - teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo; • Duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio pažymą iš Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita); • Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje; • Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
SODROS – apie gaunamas pajamas;
Mokinių / studentų registro – apie mokymosi faktą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Alina Lukauskienė, tel. 8 349 50032, el. paštas alina.lukauskiene@jonava.lt , kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

• Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos;

• Pinigai pervedami kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Prašymo išmokai gauti SP-3(B) forma

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Pastabos

Administracinė paslauga yra galutinė. Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti