Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Deklaruojama gyvenamoji vieta, priimamas sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimo, keitimo ar naikinimo arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo deklaruoti gyvenamąją vietą, tikslinti, keisti ar naikinti duomenis.

Paslauga teikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į deklaravimo įstaigą – savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje deklaruojama gyvenamoji vieta.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai (toliau – užsieniečiai), atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

3. Užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – užsieniečiai), kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

4. Asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.

Asmenys gyvenamąją vietą turi deklaruoti per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos piliečiai deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai.

Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 2 punkte, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai, jeigu turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą arba per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.

Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 3 punkte, deklaraciją pateikia per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį dokumentą. Priimtos deklaracijos perduodamos deklaravimo įstaigai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pagal deklaruoto adreso priklausomybę.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai.

Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai) arba kiti teisėti atstovai.

Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys.

Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gyvenamąją vietą deklaruoja patys, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia tiesiogiai globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovas.

Asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, užpildytą gyvenamosios vietos deklaraciją savo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai (seniūnijai) išsiunčia paštu. 

Deklaravimo duomenys tikslinami ar keičiami, jeigu:

1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis.

2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis.

3. Pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui.

4. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo.

5. Gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

1. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);

2. Panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

3. Atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. Pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje.

7. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

8. Asmeniui mirus.

Nuo deklaravimo įstaigos sprendimo panaikinti deklaravimo duomenis priėmimo dienos arba nuo deklaravimo duomenų panaikinimo pagal teismo sprendimą dienos asmuo laikomas nedeklaravusiu gyvenamosios vietos.

Atnaujinimo data 2021-09-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  1. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas
  4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
  6. Valstybės Įmonės registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Užpildytą deklaraciją arba prašymą tikslinti, keisti ar naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
2.1. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
2.2. kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (ar įgijo teisę nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje;
2.3. kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
2.4. kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas ar gimimo akto įrašo išrašą liudijantis išrašas. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją.
3. Kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
5. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.
6. Vietoje 5 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.
7. Deklaravimo įstaigai paprašius, – kitus dokumentus.
Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. +370 349 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė Elvyra Drangauskienė,

tel. +370 349 50740,

el. p. elvyra.drangauskiene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. +370 349 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnijos specialistė Joana Tarasevičienė,

tel. +370 349 73101,

el. p. joana.taraseviciene@jonava.lt

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. +370 349 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Gintarė Vaiciekavičiūtė,

tel. +370 349 78031,

el. p. gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. +370 349 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. +370 349 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. +370 349 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. +370 349 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Valė Baltonienė,

tel. +370 349 50071, +370 698 86923

el. p. vale.baltoniene@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. +370 349 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnijos seniūnė Vilma Akvilė Karoblienė

tel. +370 349 73101,

el. p. vilma-akvile.karobliene@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. +370 349 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. +370 349 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnijos seniūnė Lolita Nekrošienė

tel. +370 349 35937,

el. p. lolita.nekrosiene@jonava.lt

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. +370 349 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. +370 349 78048,

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena - Paslauga dėl gyvenamosios vietos deklaravimo. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią dieną įrašyti deklaravimo duomenis į Gyventojų registrą, tai atliekama nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.

20 darbo dienų - Paslauga dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimo, keitimo ar naikinimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

www.epaslaugos.lt

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis 4. 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti