JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PATALPŲ, ESANČIŲ ŽEIMIŲ G. 19, JONAVA, NUOMOS KONKURSĄ

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Turto valdytojo pavadinimas adresas, juridinio asmens kodas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonava.

2. Informacija apie nuomojamą turtą:

3,6 kv. m ploto patalpų dalis, esanti VŠĮ Jonavos ligoninė pagrindinio gydomojo pastato pirmo aukšto vestibiulyje, adresu Žeimių g. 19, Jonava,

3. Turto naudojimo paskirtis, ypatumai, specialios charakteristikos, galimybės keisti turto naudojimo paskirtį

Patalpų naudojimo paskirtis – mažmeninė prekyba savos gamybos konditerijos ir kulinarijos gaminiais, fasuotais sultiniais, sriubomis ir vaisvandeniais išsinešimui (išskyrus kavą ir arbatą).

4. Pradinis nuompinigių dydis su PVM ir be jo

Pradinis nuompinigių dydis – 10,00 Eur (Dešimt eurų) per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Nuomotojas – ne PVM mokėtojas, todėl paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais.

5. Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuomininkas moka nuompinigius prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Informacija apie delspinigius

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Turto nuomos terminas ir jo pratęsimo sąlygos

Nuomos terminas – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje numatyta tvarka.

8. Konkurso dalyvių registravimo vieta, laikas ir dokumentų konkursui pateikimo tvarka

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo padaliniui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Patalpų nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Laisvos formos pasiūlymas;

2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas ir dokumentai patvirtinantys teisę vykdyti 3 punkte nurodytą veiklą. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti;

3. Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus);

4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Toločkienė, tel. (8~349) 50077, el. p. asta.tolockiene@jonava.lt.

9. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai

Pradinis įnašas -  10,00 Eur (Dešimt eurų), kuris turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139 DNB banke. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai. Konkurso laimėtojui nepasirašius nuomos sutarties sutartu laiku, pradinis įnašas negrąžinamas.

10. Turto apžiūros sąlygos

Turtą galima apžiūrėti susisiekus su VŠĮ Jonavos ligoninė ūkio skyriaus vedėja Nijole Strelčiūniene, tel. (8~349) 69106 arba 8686 64107.

11. Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks 2015 m. rugpjūčio 14 d. 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete. Komisijos posėdį turi teisę stebėti konkurso dalyvių registracijos pažymoje įregistruoti konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Kitos konkurso sąlygos

Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis, kuriam bus siūloma nurodytu laiku pasirašyti patalpų nuomos sutartį. Laimėtojui atsisakius arba nepasirašius nuomos sutarties, konkurso laimėtoju bus pripažįstamas sekantis didžiausius nuompinigius pasiūlęs dalyvis. Nuomos konkursų organizavimo tvarką reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m.  gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1TS-0387 patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas.